جوان‌و‌سرحال‌

معرفي ترکیب تیم ملي کشتي آزاد براي جهاني فرانسه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي شــوراي فني کشتي آزاد روز گذشته نشســتي در خانه کشــتي برگزار کردنــد تــا در خصوص ترکیــب تیمهاي اعزامي بــه مســابقات جهاني فرانســه و همچنین داخل سالن ترکمنستان تصمیم گیري کنند. در پایان این نشســت و بعد از بحث و بررسي فراوان در نهایت ترکیب هر دو تیم از سوي اعضاي شورا اعالم شد.

نکتــه مهــم این نشســت شــوراي فنــي غیبت بســیاري از اعضــاي آن بود. مجید خدایــي، منصور برزگر و عســگري محمدیان اعضاي شــوراي فنــي بودند که در این نشســت غایب بودند. در غیاب آنها جلســه با حضور جوادي، حمیدي و بیات بهعنــوان اعضاي دیگر شــورا و همچنین رســول خادم بهعنوان رییس فدراســیون، رضا الیق بهعنوان دبیر فدراسیون و محمد طالیي بهعنوان ســرمربي تیم ملي تشکیل شــد. در این نشســت امیر بیات در حالي بهعنوان سرپرســت تیم ملي بهعنوان عضو شورا حضور داشــت که در نشست کشتي فرنگي محمد دلیریان بهعنوان سرپرســت تیم ملي از شــوراي فني کنار گذاشته شد. از نکات جالب توجه این ترکیب عدم حضور مسعود اســماعیل پور در ترکیب تیم ملي اســت. او در انتخابي مرحلــه نهایي نایب قهرمان شــد اما نه به جهاني فرانسه اعزام ميشــود و نه به داخل سالن ترکمنستان. در وزن 70 کیلوگرم هم سعید داداشپور در انتخابي بهعنوان قهرماني رســید اما به جاي او مصطفي حسین خاني براي جهاني فرانســه انتخاب شده اســت. برخالف تیم ملي کشــتي فرنگي در کشتي آزاد ترکیب از پیچیدگــي کمتري برخوردار بوده و تیم جــوان و آیندهدار اســت. براســاس اعالم اعضاي شــوراي فني و کادر فني تیم ملي کشتي آزاد براي حضور در مسابقات جهاني فرانســه در وزن 57 کیلوگرم رضا اطري، در وزن 61 کیلوگرم بهنام احسان پور، در وزن 65 کیلوگرم میثــم نصیري، در وزن 70 کیلوگرم مصطفي حســین خاني، در وزن 74 کیلوگرم پیمــان یاراحمدي، در وزن 86 کیلوگرم حســن یزداني، در وزن 97 کیلوگرم امیر محمدي و در وزن 125 کیلوگرم یدا... محبي انتخاب شدهاند. براي بازيهاي داخل ســالن ترکمنســتان هم در وزن 57 کیلوگــرم نادر حــاج آقا نیا، در وزن 61 کیلوگــرم ایمــان صادقي، در وزن 65 کیلوگرم فــرزاد عموزاد، در وزن 70 کیلوگــرم ســعید داداش پور، در وزن 74 کیلوگرم حســین الیاسي، در وزن 86 کیلوگرم عــزتا... اکبري یــا محمد جواد ابراهیمي (در صورت رفع نشــدن مشــکل روادیــد اکبــري)، در وزن 97 کیلوگــرم انتخابي درون اردویي بین حســن رحیمي و مجتبــي گلیــج و در وزن521 کیلوگرم امین طاهري از ســوي شوراي فني معرفي شدهاند. رقابتهاي جهاني کشتي روزهاي 30 مرداد تا 4 شــهریور در شــهر پاریس پایتخت کشور فرانسه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.