روحاني:‌نفرات‌برتر‌ براي‌قهرماني‌آسیا‌ اعزام‌م ‌يشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسیون کاراته اعالم کرد که روز جمعــه انتخابي تیم کاراته نوجوانان در ســالن شــهید کبکانیان برگزار خواهد شــد. فدراسیون کاراته اســامی نفرات واجد شــرایط را برای حضــور در این مســابقات معرفی کرده اســت. نفرات برتر این مسابقات به عضویت تیم ملی درخواهند آمد.

حسن روحاني ســرمربي تیم ملي نوجوانان در این باره گفت: «روز جمعه 13 مرداد ماه یک رقابت انتخابي در رده ســني نوجوانان و همزمان با برگزاري مســابقات انتخابي جوانــان و امید در ســالن شــهید کبکانیان تهران برگزار ميشــود و فقط نفرات دعوت شــده و نفرات سوم قهرماني کشور باید در روز انتخابي در سالن حاضر باشند.»

روحانــي ادامــه داد: «تعــدادي کاراتهکا با نظر کادر فني به این مرحله انتخابي دعوت شدهاند که به صورت دو حذفي مبارزه خواهند کرد تا در نهایت یک کاراتهکا از میان آنها انتخاب شود و در ادامه نفر برتر با نفرات سوم قهرماني کشور به صورت دورهاي مبارزه ميکند تا یک کاراتهکا باقي بماند.»

روحانــي همچنین گفــت: «نفر باقي مانده به اضافــه نفرات اول و دوم مســابقات قهرماني کشــور اصفهان و نیــز نفرات ثابت حاضــر در رقابتهاي قهرمانــي آســیای قزاقســتان در جام وحدت و دوســتي شرکت خواهند کرد و بنا به شــرایط ممکن است در ارومیه یــک نفر را خط بزنیــم. یک کیلوگرم ارفاق وزني براي مســابقات انتخابي در نظر گرفته شــده و وزنکشي رقابتها هم صبح روز مسابقه در سالن مسابقات انجام خواهد شــد و طبق برنامه ساعت 9 صبح مبارزات آغاز ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.