حسينخاني از هر جهت بهتر از داداشپور بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تیم ملي کشتي آزاد معتقد اســت که این تیم با ترکیب خوبي براي مسابقات جهاني فرانسه انتخاب شــده اســت. محمد طالیي سرمربي تیم ملي کشتي آزاد با اشاره به اعــالم ترکیب تیم ملي کشــتي آزاد بــراي حضــور در رقابتهــاي جهاني پاریس گفت: «شــوراي فني و کادرفنــي تیم ملي بــا احترام به فرآینــد انتخابي تیم ملــي اقدام به اعــالم ترکیــب آزادکاران ایران در جهانــي پاریــس کردنــد. امیدوارم بتوانیم با تالشــي که از خود نشــان ميدهیــم نتایــج خوبي را کســب کنیم.» سرمربي تیم ملي کشتي آزاد با اشاره به علت انتخاب حسینخاني بهعنــوان نفــر اعزامي کشــتي آزاد ایــران در وزن 70 کیلوگرم عليرغم شکســت ایــن کشــتيگیر مقابل داداشپــور در فینــال انتخابي تیم ملي ادامه داد: «حسینخاني، عبادي و داداشپور هر ســه در رقابتهاي انتخابي تیم ملي برد و باخت داشتند و خــرد جمعي در نهایت این بود که داداشپور بهعنــوان نفر اول انتخابي راهي رقابتهاي داخل سالن آسیا که از اهمیت زیادي برخوردار است شود و حســینخاني نیز با توجه به تجربه باالیي که دارد بهعنوان نماینده ایران در مســابقات جهاني به روي تشک برود. داداشپــور در جریان انتخابي تیم ملي به جمال عبادي باخت و از ســوي دیگر حسینخاني نیز عبادي را بــرد بنابراین فرآینــد انتخابي در این باره کامل اجرا شــد و با مشورت اعضــاي شــوراي فنــي در نهایت حســینخاني در رقابتهاي جهاني روي تشــک خواهد رفــت.» طالیي همچنیــن گفــت: «از دیــد تمامي اعضاي شوراي فني و کادر فني تیم ملي، حسینخاني از هر جهت گزینه مناسبتري براي حضور در مسابقات جهاني بــود. از ســوي دیگر جمال عبادي نیز بهعنوان کشتيگیر با آتیه این وزن به یــک تورنمنت خارجي خوب و سطح باال اعزام خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.