آغاز اردوهاي انتخابي تيم بوچياي جوانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوهــاي انتخابــي تیم بوچیاي جوانــان براي شــرکت در بازيهاي پاراآســیایي امارات به زودي آغاز خواهد شــد. هشــتمین دوره مسابقات قهرماني کشــور و انتخابي تیم ملــي بوچیا با حضور ورزشــکاران 12 اســتان برگزار شد که نفرات برتــر براي حضــور در ترکیب تیم ملي انتخاب شــدند. این مســابقات در رده ســني جوانان برگزار شــد تا برترینها براي حضور در بازيهاي پاراآسیایي شناسایي و انتخاب شوند. اردوهــاي تیم ملــي به صورت انتخابي اســت چراکه تعداد زیادي ورزشــکار گزینش شده و بایــد در طول زمان برگــزاري اردوها و تا زمان اعــزام به بازيهــاي پاراآســیایي، ترکیب تیم اعزامي مشخص شود. مسابقات قهرماني کشور به دلیل انتخاب برترین ورزشــکاران به صورت دورهاي برگزار شــد اما به نظر ميرســد که بازيهاي پاراآســیایي در چهار کالس و در بخشهاي انفرادي، دونفره و تیمي برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.