افشین‌داوری‌سرپرست‌فدراسیون‌‌بوکس‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزارت ورزش و جوانــان طــی حکمی افشــین داوري را بهعنوان سرپرست فدراسیون بوکس معرفي کرد.

بعد از کنارهگیري احمد ناطق نوري از ریاســت فدراسیون بوکس وزارت ورزش و جوانان به دنبال انتخاب یک سرپرســت براي اداره فدراســیون بوکس بود که در نهایت افشین داوری را برای این سمت معرفی کرد. این تصمیم در حالی از سوی وزارت ورزش و جوانان اتخاذ شد که با اساسنامه جدید فدراسیونهاي ورزشــي که هنوز به مرحله تصویب و اجرا نرســیده است باید نایب رییس فدراسیون بعد از استعفاي رییس بهعنوان سرپرست فعالیت کند اما وزارت ورزش و جوانان با همان روال قبلي براي این فدراسیون سرپرســت انتخاب کرد. طبق آخرین خبرها، با حمیدرضا گرشاســبي عضو هیات مدیره پرســپولیس و بهروز منتقمي عضو اســبق هیاتمدیره ســرخها نیز براي سرپرستي در فدراســیون بوکس صحبتهایي شــده بود اما وزارت ورزش و جوانــان روي نام افشــین داوري رییس ســابق فدراســیون دوومیداني و مدیرکل ســابق ورزش و جوانان اســتان خراسان رضوي به جمع بندي نهایي رســید. قرار اســت بهار سال 97 انتخابات ریاست فدراسیون بوکس برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.