آغاز نخستين دوره جام حذفي بسكتبال با ويلچر از اول شهريور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

زنجان بهعنوان میزبان نخستین دوره رقابتهاي جام حذفي بسکتبال با ویلچر انتخاب شد. این مسابقات با حضور تیمهاي بوکان، زنجان الف، زنجان ب، آمل، اراک، اتحاد معصومیه قم، شهر ري، بم، لرستان، پگاه فارس و اردبیل برگزار ميشــود و تیمهاي شرکت کننده از 31 مرداد وارد شــهر زنجان ميشوند تا رقابتهاي خود را شــروع کنند. روند برگزاري مسابقات به این صورت اســت که تیمهــا در دور مقدماتي دو بــازي انجام ميدهند و بــا دو باخت حذف خواهند شد و ســپس در دورهاي بعدي با یک باخت از دور رقابتها کنار ميروند. رقابتهاي نخستین دوره از مسابقات جام حذفي بسکتبال با ویلچر از یکم تا ســوم شهریور ماه در زنجان برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.