بازگشت فرنگيكار ناراضي

پیام بویري از امروز در اردو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کشــتي گیر فرنگي کار تیم ملي از امروز در اردوي تیم ملي حاضر خواهد شــد. پیام بویري کشــتي گیر وزن 75 کیلوگرم که در انتخابي تیم ملي بهعنوان نخســت رســید اما در چند روز گذشته در اعتراض به تصمیمات کادرفني اردو را ترک کــرده بود، از امروز در تمرینهای تیم ملي حاضر ميشود.

بویري با توجه به قهرماني در مرحله نهایي انتخابي توقع داشــت که به قهرماني جهان اعزام شــود اما با تصمیم شوراي فني و کادر فني براي حضور این کشــتيگیر در انتخابي درون اردویي، بویري تمرینها را ترک کرد و راهي ایذه شد.

روز گذشته اعضاي شوراي فني اعالم کردند که به خاطر رفتارهاي صورت گرفته از ســوي بویري او را به کمیته انضباطي واگذار کردهاند تا ایــن کمیته درباره او تصمیم بگیرد. این در حالي اســت که بویري اعالم کرده هنگام ترک اردو مربیان را در جریان گذاشــته است و از امروز هم در تمرینها حضور خواهد داشت.

شــوراي فني در تصمیم اخیر خود نام پیام بویــري را از حضور در رقابتهاي قهرماني جهان و بازيهاي داخل سالن کنار گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.