دانشگاه‌آزاد‌تیم‌خود‌را‌با‌ستار ‌هها‌بست‌

براي حضور در مسابقات سوپر لیگ کاراته

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ترکیب تیم کاراته دانشگاه آزاد براي حضور در مســابقات سوپر لیگ کاراته با حضور ســتارههاي کاراته ایران تکمیل شد. رقابتهاي ســوپر لیگ کاراته ایران به زودي شروع خواهد شد که به همین دلیل مســووالن باشگاه دانشــگاه آزاد بهعنوان پرافتخار ترین و با ســابقه ترین تیم حاضــر در لیگهــاي کاراته دیروز بــراي حضور در فصل جدید مســابقات ســوپر لیگ کاراته قــرارداد بازیکنان و کادر فني را ثبت کردند. مجید حســن نیا، رضا روشــن، میعاد یــاري و عبدا... ولدي، هامون درفشي پور، پوریا مرادي، شــاهین جعفري، مرتضي شفایي، بهمن عسگري، مهدي خدابخشي، سجاد گنج زاده، مهدي ســلطاني، ذبیحا... پورشیب و احســان حیــدري در فصــل جدیــد براي تیم دانشــگاه آزاد مبارزه خواهند کرد. پورشیب، عســگري و گنج زاده از ســتارههاي نامي کاراته ایــران در این روزها هستند که حضورشان در دانشگاه آزاد ميتواند از همیــن حاال این تیم را بهعنوان یکي از مدعیان جدي قهرماني مطرح کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.