اعتباري‌به‌لطف‌ثروت‌اعراب‌خاورميانه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - آدام شرگلد ‪Adam Shergold‬

10 ســال زمان چه تغييراتي كه نميتواند ايجاد كند. 10 ســال پيش، منچسترســيتي و پاريسنژرمن فصل را در ميان تيمهاي متوسط و پايين جدول ليگهايشان به پايان رساندند و به ترتيب چهاردهم و پانزدهم شدند و سيتي كه آن زمان زير نظر اســتوارت پيرس قرار داشت و برترين گلزنش هم كسي مانند جويي بارتون و جورجوس ساماراس بود، پيش از هر فصل جزو كانديداهاي سقوط به چمپيونشيپ (دسته دوم فوتبال انگليس) بود و رســيدن به رقابتهاي اروپايــي هم برايش يك روياي دســت نيافتني به نظر میرسيد. پاريسيها هم كه در شرايطي مشــابه يك تيم نهچندان پرزرق و برق در نيمه پايين جدول لوشامپيونا بودند مدت كوتاهي زير نظر گی الكومب و پل لوگوئن قرار داشــتند و به ندرت پيش ميآمد كه در فرصتهاي معدود حضورشان در رقابتهاي اروپايي كاري تحسين برانگيــز انجام دهند. تحولي بزرگ اما در انتظار هر دو باشگاه بود، انقالبي كه بودجهاش از جيب مالكان عربي ساكن امارات و قطر تأمين ميشد. 10 ســال از روزي كه پاي اعراب به منچســتر باز شــد ميگذرد و حاال تيم آبيپوش اين شهر زير نظر پپ گوارديــوال، يكي از بهترين مربيان دنيا قرار دارد و تابســتان امســال 220 ميليون پوند صرف خريد بازيكنان جديد كرده اســت تا شــانس خود را براي بردن ليگ قهرمانان اروپا امتحان كند. پاريســنژرمن هــم از زماني كه قطريها مالك اين باشــگاه شــدند، بر فوتبال فرانســه سيطره داشــته و حاال در تالش است دامنه افتخاراتش را به خارج از مرزهاي فرانسه گسترش دهد. هر دو باشگاه تا االن توانستهاند به بخشي از اهدافشان برسند اما هنوز كلي هدف ديگر دارند كه محقق نشــده است و تحقق آنها را در گرو درو كردن ستارههاي فوتبال ميدانند؛ كاري كه پاريســنژرمن با خريد تاريخي نيمار از بارسلونا قصد دارد انجام دهد. به همين بهانه نگاهي مياندازيم به گذشــته، حال و آينده دو باشگاهي كه اهداف جاهطلبانهاي در سر دارند. وضعيت دو باشگاه در سال 2007

چگونه بود؟ منچسترســيتي: فصــل 2006-7 بــراي منســتي پنجمين فصل متوالــي حضورش در ليــگ برتر بود كه نشــانهاي قابــل توجه براي رســيدن اين تيم به ثباتي نسبي بعد از صعود و ســقوطهاي مكرر در دهههاي 80 و 90 بود. هواداران منســيتي ديگر به زندگي زير ســايه همشهري متمول و پرآوازهشان منچستريونايتد كه آن فصل قهرمان ليگ شــدند، عادت كرده بودند و بدتر از آن اين بود كه در هر دو شهرآورد رفت و برگشــت ليگ به آنها باختــه بودند. با هدايــت پيرس، منســيتي آن فصل چهاردهم شــد و تنها 4 امتياز باالتر از منطقه سقوط قرار داشت، با تيمي كه شامل بارتون، داريوژ واسل، دنــي ميلز، ريچــارد دان و اســتفن ايرلند بود. تابستان ســال 2007 با انتقال مالكيت باشگاه به تاكسين شــيناواتراي تايلندي، اوضاع سيتي كه اســون گوران اريكسون را بهعنوان سرمربي جديدش استخدام كرد بهتر شد.

پاريســن ژرمن: فصل 2006-7 در ذهن هواداران بهعنوان يكي از تلخترين فصول تاريخ باشگاهشــان به ثبت رسيده است چون آنها با 9 امتياز اختالف نســبت به منطقه سقوط جدول، پانزدهم شــدند. آن جايگاه نشــانهاي محرز از بيثباتي در تيم پايتخت فرانســه بود چون اين تيم ســه سال قبل از آن نايب قهرمان شده بود اما پس از آن به تدريج سيري نزولي را در پيش گرفت كه ديگر نميتوانســت به مراحل پاياني رقابتهاي اروپايي راه پيدا كند.

تغييرات مكــرر مربيان در پارك دو پرنس هــم بر اين بيثباتي دامــن زد. در آن فصل كه پائولتا و ژروم روتن، بهترينهای تيم با ميانگين سني باالي پاريسنژرمن بودند، ليون بر فوتبال فرانســه حكمرانــي ميكرد و هفت بــار پياپي قهرمان لوشــامپيونا شد. پاريســيها نسبت به ليون همان احساســي را داشتند كه منسيتي سال 2007 نسبت به يونايتد. تحول دو باشگاه چه زماني رخ داد؟ منچسترسيتي: سيتي براي تحولي كه اين باشــگاه را زير و رو كرد، خيلي انتظار نكشــيد. روز نخست سپتامبر سال 2008 روزي است كه براي هميشه در ياد هواداران اين باشگاه خواهد ماند چــون روزي بود كه گروه ســرمايهگذاري و توســعه ابوظبي به رياست شــيخ منصور بن زياد آل نهيان باشــگاه را با قراردادي به ارزش 200 ميليون يورو از شــيناواترا خريد. بالفاصله ســرمايهگذاري اماراتيهــا بــراي تقويت تيم آغاز شــد و آنها با پرداخت 32/5 ميليون پوند بــراي خريد روبينيــو از رئال مادريــد، نه تنها پاســخي قاطع به ولخرجيهاي چلســي رومن آبراموويچ دادند بلكه ركــورد نقل و انتقاالت را در فوتبال انگليس جابهجــا كردند. آنها خيلي ســريع هم نتيجه اين سرمايهگذاري را گرفتند و تيــم در رده دهــم فصل را به پايان رســاند. پاريســنژرمن: باشگاه فرانسوي براي پر شدن خزانــهاش بــا پول اعــراب قطر كمي بيشــتر انتظار كشــيد چون انتقــال مالكيتش به گروه ســرمايهگذاري ورزشــي قطر به رياست ناصر الخليفي در سال 2011 صورت گرفت. به محض ورودشان، قطريها اعالم كردند كه ميخواهند تيمي با ظرفيت قهرمانــي در ليگ قهرمانان و ســلطه بر فوتبال داخلي فرانسه بسازند. به اين ترتيــب PSG به قلمرو تيمهــاي متمول دنيا وارد شــد طوري كه به محض قرار گرفتن يك بازيكن در دســترساش او را بدون هيچ مشكل مالي تصاحب ميكرد و خاوير پاستوره، مكسول، الكس، تياگو موتا، بليز متويدي و ژرمي منز جزو آنها بودند. در اواســط فصل 2011-12 باشگاه كارلو آنچلوتي را بهعنوان سرمربي استخدام كرد و به اين ترتيب در فصل نخســت حضور مالكان قطرياش نايب قهرمان شد. اوضاع باشگاهها چگونه تغيير كرد؟ منچسترسيتي: ســيتي با سرمايه هنگفت شيخ منصور هيچ ابايي از بيرون كشيدن دسته چكش براي خريد ستارهها نداشت و با پولهاي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.