رونالدو:‌نامم‌رونالدو‌نبود‌به‌دادگاه‌احضار‌نم‌يشدم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اولين جلسه محاكمه كريستيانو رونالدو براي رســيدگي بــه پرونــده كالهبرداري مالياتي 7/41ميليــون يورويي او در فاصله سالهاي 2011 تا 2014 عصر دوشنبه در دادگاه منطقــه آالركن مادريد برگزار شــد و با وجود آنكه 215 عــكاس، فيلمبردار و خبرنگار منتظر اظهارنظر كريستيانو رونالدو پــس از محاكمه يك ســاعت و نيمياش بودنــد، مهاجــم پرتغالي رئــال مادريد از صحبت با رســانهها خودداري كــرد. او اما همانطور كه اعالم شده بود، يك بيانيه صادر كــرد و در اين بيانيــه، مهاجم پرتغالي تيم فوتبال رئال مادريد خــودش را از اتهاماتي كه به وي نسبت داده ميشود مبرا دانست و مدعي شد كه مقامات اسپانيايي از جزييات درآمدهاي وي مطلع هستند.

در ايــن بيانيه آمــده اســت: «اداره خزانهداري و ماليات اســپانيا به طور كامل از جزييــات تمامي درآمدهــاي من مطلع اســت، چون ما هميشه اطالعات الزم را در اختيارشان قرار دادهايم. من هرگز چيزي را پنهان نكردهام و هرگز برنامهاي براي فرار از پرداخت مالياتهايم نداشتهام. من هميشه داوطلبانه مالياتهايــم را پرداختهام، چون فكر ميكنم كه همه مــا بايد ميزان دقيق درآمدهايمان را اعــالم كنيم و مطابق آن ماليات بپردازيم. آنهايي كه مرا ميشناسند ميدانند كه من از مشــاوران حقوقيام در خصوص اين موضوع مشــورت گرفتهام و تا به امروز همه مالياتهايم را به صورت قانوني و كامل پرداختهام، چون نميخواستم برايم مشكلي به وجود بيايد.»

در ادامــه بيانيه رونالدو آمده اســت: «زمانــي كه من بــا رئال مادريــد قرارداد بستم، هيچ ساختار جديدي براي مديريت درآمدهاي تبليغاتيام ايجاد نكردم بلكه به همان شيوهاي كه آنها را در زمان بازيگريام در انگليس مديريــت ميكردم، ادامه دادم. وكالي باشــگاه منچســتريونايتد در سال 2004 به من توصيه كردند كه اين شركت را تأسيس كنم و اين مدتها قبل از آن بود كه به اســپانيا بيايم. ساختاري كه من االن براي مديريت درآمدهــاي تبليغاتيام دارم مربوط به آن زمان است و مورد تأييد اداره خزانــهداري و ماليات انگليس بود كه آن را قانوني و مشروع ميدانست.»

در بخش پاياني بيانيه رونالدو هم آمده اســت: «اكنون زمان آن است كه بگذاريم دادگاه كارش را انجــام دهد. من به عدالت اعتقــاد دارم و اميدوارم كــه در مورد اين پرونــده هم حكمــي عادالنه صادر شــود. همچنين به منظور جلوگيري از وارد آمدن فشارهاي غيرضروري به دادگاه و شركت در جلســات محاكمه ، من تصميم گرفتهام كه بعد از اين هيچگونه بيانيهاي منتشر نكنم تا زماني كه دادگاه حكم نهايي را در خصوص اين پرونده صادر كند.» ادعايي كه به مذاق قاضي خوش نيامد گزارش رسانههاي اســپانيايي حاكي از آن اســت كــه رونالدو در اولين جلســه محاكمــهاش ادعا كرده دليــل اينكه همه روی پرونده مالياتي او زوم كردهاند، شهرت او بوده اســت و اينكه اگــر او فردي عادي بود كسي از او شكايت نميكرد. نشريه آس نوشــته كه او به قاضي دادگاه گفته اســت: «اگر نامم رونالدو نبود االن اينجا در دادگاه حضور نداشتم.»

ادعاي رونالدو به مــذاق قاضي پرونده خــوش نيامده و او اينگونه پاســخ ســتاره پرتغالي رئال مادريد را ميدهد: «نه، اشتباه نكنيد، بسياري از افراد گمنام ديگر هم مانند شــما روي همين صندلي نشستهاند. شما به اين دليل متهم و مورد بازجويي واقع شدهايد كه براساس يكسري مدارك و مستندات كه تخلف مالياتيتان را نشــان ميدهد، از شما شكايت شده اســت و وظيفه قضاوت درباره ايــن اتهامات بر عهده دادگاه اســت.» طبق منابع حاضر در داخل دادگاه، اظهارات قاضي بــاز هم رونالدو را متقاعد نكرده و او جمالت قبلياش را اينگونه تكرار كرده است: «نه، نه، تمام اين اتفاقات به اين خاطر رخ داده است كه من كريستيانو رونالدو هستم.»

شانس تخفيف مجازات رونالدو متهم اســت كــه در يك بازه زماني 4 ســاله از اعــالم واقعي درآمدهاي تبليغاتياش در اســپانيا خــودداري كرده اســت تا ماليات واقعي آنهــا را نپردازد. در همين حــال اداره ماليات اســپانيا مدعي شــده اســت كه رونالدو براي دور زدن اين سازمان درآمدهايش را به دو شركت تحت مديريــت خود در جزاير ويرجيــن بريتانيا و ايرلند انتقال داده اســت تا اين درآمدها شامل ماليات نشوند. اگر اتهام رونالدو اثبات شود او حداقل 7 سال به زندان ميافتد اما اگر رونالدو ماليــات 14/7 ميليون يورويي كه نپرداخته، ســود آن در سه سال اخير و نيز جريمههايي كه برايــش در نظر گرفته ميشــود را بپردازد و عــالوه بر آن به جرم خود اعتــراف و با قاضــي پرونده همكاري كند، مدت حبس او ممكن اســت به نصف و حتي يك چهارم كاهش پيدا كند. رونالدو اما براي آغــاز فرآيند انجام اين امور تنها تا 11 آگوست 20( مرداد) فرصت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.