آسنسيو جاي بيل را ميگيرد؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماركو آسنسيو بازيكن محبوب زينالدين زيدان است و در تور پيشفصل رئال مادريد نمايشهاي خوبي داشــته. اين در حالي است كه گرت بيل در سه بازي دوســتانه رئال در آمريكا گلي نزد و در بازي الكالسيكوی ميامي، كمترين لمس توپ را در نيمه اول در ميان بازيكنان رئال داشت.

آسنســيو در 30 تيــر به اردوي رئال ملحق شــد، يعنــي ده روز پس از بيل. او در 75 دقيقه حضور در ديدارهاي دوســتانه بسيار بهتر از 179 دقيقه حضور بيل عمل كرد. اين بازيكن 12ساله مقابل منچسترسيتي آماده بود و دو پاس عالي به بورخا مايورال و خســوس وايخو داد كه نزديك بود به گل تبديل شوند. او برابر بارسلونا هم استعداد و فرم عالياش را نشــان داد. به اين ترتيب زيدان ســخت بتواند او را از تركيب ديدار ســوپرجام مقابل منچســتريونايتد كنار بگذارد. ســرعت و كنترل توپ او در صحنه گل دوم مقابل بارسلونا يادآور روزهاي اوج بيل بود و نشــان ميداد كه درخشــش اين بازيكن در اواخر فصل گذشــته تصادفي نبوده است. آسنســيو هر بار كه فرصت برايش پيش آمده، در زمين خوب كار كرده اســت. اعتماد زيدان به اين بازيكن بود كه باعث شــد خامس رودريگس به بايرن قرض داده شــود. مربي رئال ميخواهد به بازيكن شــماره 20 تيمش در فصل پيش رو بيشــتر بازي بدهد. مديران رئال هم به آسنسيو باور دارند و او اميــدوار اســت كه بتواند به رئال كمك كند كــه در فصل پيش رو هم موفق باشــد. او در فصل گذشته 10 گل زد و 3 گل ساخت. آسنسيو در جام ملتهاي جوانان اروپا هم نمايشي درخشان داشت و هدف او اكنون اين است كه جاي خود را در تركيب ثابت رئال محكم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.