ميزباني‌المپيك‌4202‌به‌پاريس‌رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لسآنجلس رســما براي ميزباني المپيــك 2028 ابراز تمايل كرد تا راه براي برگــزاري اين بازيها در پاريس در سال 2024 هموار شود.

بــه اين ترتيــب، لسآنجلس كه در ســالهاي 1932 و 1984 ميزبان المپيــك بوده، براي ســومين بار اين بازيها را برگزار ميكند.

پاريس و لسآنجلس براي ميزباني ســال 2024 رقابت داشــتند كه قرار است در نشست 22 شــهريور كميته بينالمللي المپيــك در ليما، پايتخت پرو، مشــخص شــود اما لسآنجلس تصميم گرفت رقابت با پاريس را كنار بگذارد و در عوض سال 2028 ميزبان بازيها شود.

پاريــس در ســال 1924 ميزبان المپيــك بــوده و اصرار داشــت در صدســالگي اين اتفاق، دوباره المپيك را برگزار كند.

لسآنجلس كه بــراي طرح خود 3/5 ميليــارد دالر در نظر گرفته بود، همچنان بايد نظر مثبت شوراي شهر و همچنين كميته ملي المپيك آمريكا را به دســت آورد كه هر دو از ميزباني 2024 حمايت كرده بودند.

پاريس پيش از اين براي ميزباني المپيك ‪2008 ،1992‬ و 2012 تقاضا داده بود كه موفق نشد.

شهرهاي رم، بوداپست، هامبورگ و بوســتون هــم پيش از ايــن براي ميزباني ســال 2024 درخواست داده بودنــد كه در مراحــل مختلف حذف شدند.

طــرح پاريــس بــراي ميزباني المپيك با هفت ميليــارد يورو هزينه تهيه شده است.

امانوئل مكــرون رييس جمهوری فرانســه هم به شدت از طرح ميزباني اين شــهر حمايت كــرده و گفته حق پاريس است كه بعد از يك قرن دوباره المپيك را برگزار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.