كلوپ: هدف ما در اين فصل قهرماني است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يورگن كلوپ گفت ليورپول اين فصل براي قهرماني ليگ برتر ميجنگد ضمن اينكه تاكيد كرد فيليپ كوتينيو فروشي نيست.

قرمزها براي دومين بار در هشــت فصل اخير توانســتند در ميان چهار تيم باالي جدول قرار بگيرند و براي حضور در مرحله گروهي ليگ قهرمانان بايد در پليآف شركت كنند. تيم كلوپ در ماههاي اول فصل 2016-2017 براي قهرماني ميجنگيد اما با فشــرده شدن بازيها و افزايش مصدوميتها كنار رفت.

كلوپ كه تيمش ديشــب در چارچوب جام آئودي با بايرنمونيخ روبهرو شــد، گفت: «بله ما براي قهرماني ميجنگيم. قرار نيست بدون هيچ هدفي فصــل را شــروع كنيم. ما اهداف خود را داريــم و در حال حاضر تيم خيلي خوبي هســتيم. فصل قبل بدشانسي آورديم اما اين فصل كمي بهتر هستيم. بايد اميدوار باشيم همه چيز روبراه است و جاي زيادي براي پيشرفت وجود ندارد. بايد سخت كار كنيم.»

شايعه انتقال كوتينيو به بارسلونا همچنان مطرح است چون غول كاتاالن در آستانه از دســت دادن نيمار است. چند هفته قبل ليورپول پيشنهاد 72 ميليون پوندي بارسا را رد و اعالم كرد بازيكن برزيلي به هيچ قيمتي فروشي نيســت. با زبان آلماني از اين مربي درباره آينده كوتينيو در آنفيلد سوال شد كه گفت: «ســوال را به شــكلي قدرتمند مطرح كرديد. اگر شما بگوييد يك بازيكن فروشــي نيست، چه تفسيري ميتوانيد داشته باشيد؟ من نميفهمم. كلمه «نه» معنايش اين است كه نميشود. چيز جديدي وجود ندارد، دارد؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.