سيمئونه: صحبتي با دورتموند نداشتم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديگو سيمئونه در كنفرانس خبري جام آئودي در مونيخ كه اتلتيكومادريد به همــراه بايرنمونيخ، ليورپــول و ناپولي در آن حضــور دارد، درباره روند آمادهســازي تيمش گفــت: «ما در مرحله مياني هســتيم، بعد از حضور در مكزيك و انجام يك بازي تداركاتي حاال خوشــحاليم كه در چنين مسابقات مهمي بازي ميكنيم. از همه مهمتر ميخواهم از تالش باشــگاه براي حفظ بازيكنان مهم تيم تشكر كنم. نميخواهم از حضور ويتولو و كاستا حرف بزنم چون هنوز معلوم نيســت كه به تيم ما اضافه شوند. ديگو كاستا هنوز بازيكن چلسي اســت و من درباره بازيكناني حرف ميزنم كه براي ما بازي ميكنند.»

او به آينــده خود هم اشــاره كرد: «هيچ تماسي با بوروسيادورتموند نبوده اما هر اتفاقي ممكن اســت در آينده رخ دهد. در حال حاضر از اينكه تحت قرارداد اتلتيكو هستم، خوشحالم. اميدوارم مثل شش سال قبل به رشد در كنار يكديگر ادامه دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.