بحران دفاعي منچستر براي سوپرجام اروپا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچستريونايتد براي بازي مقابل رئال در ســوپركاپ اروپا با غيبت سه عنصر دفاعي اصلي خود روبهرو است. تيمهــاي رئــال مادريد و منچســتر يونايتد يك هفته ديگر در مقدونيه در ســوپرجام اروپا به مصاف هم خواهند رفت. رئــال بهعنــوان قهرمان ليگ قهرمانان و يونايتــد بهعنوان قهرمان ليگ اروپا مقابل هم قرار ميگيرند تا فاتح سوپرجام مشخص شود. دو تيم هفته گذشته در مسابقات بينالمللي جــام قهرمانان به مصــاف هم رفتند كه پس از تســاوي يك بر يك در 90 دقيقه، اين شياطين سرخ بودند كه در ضيافت پنالتيها پيروز شدند.

مشكل اساسي يونايتد براي بازي ســوپرجام به خط دفاعي برميگردد. ژوزه مورينيو براي اين بازي حســاس نميتوانــد از ماركــوس روخو، اريك بيلي و فيل جونز اســتفاده كند. اولي مصدوم است، دومي در بازي برگشت نيمه نهايي ليگ اروپا برابر سلتا كارت قرمز گرفت و سه جلسه محروم شد و محروميت فيل جونز هم روز گذشته اعالم شــد. بيلي و جونــز نميتوانند در نخســتين بازي يونايتــد در ليگ قهرمانان هم بــه ميدان بروند. به اين ترتيب مورينيو مجبور است براي بازي با رئال از زوج اســمالينگ و ليندلوف استفاده كند. ليندلوف سوئدي، خريد جديد يونايتد است اما براي وفق پيدا كردن با شرايط شياطين سرخ به زمان بيشتري نياز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.