نيمار‌دوشنبه‌با‌پاري‌سن‌ژرمن‌م ‌يبندد؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اكيپ ضمن رد ســفر نيمار به دوحه براي گذراندن آزمونهاي پزشــكي پاري ســن ژرمن از نهايي شــدن انتقال او در هفته آينده خبر داد. به ادعاي رسانههاي قطري، نيمــار قرار بود ديروز براي آزمون پزشكي به دوحه برود، ولي ستاره برزيلي ويدئويي از خودش در دبي منتشر كرد.

وبسايت اكيپ اعالم كرد كه نيمار بــه دوحه نخواهد رفــت و در عوض قرار است دوشنبه آينده، انتقال او به پاري سن ژرمن نهايي شده و قراردادش رسما امضا ميشود.

بــه ادعاي اين منبــع معتبر، انتقال نيمــار از هر بعدي جهانــي و باورنكردني خواهد بــود و به همين دليــل نميتوان انتظار داشــت كه طي چنــد روز و چند ســاعت همه چيز در مسير درستش قرار بگيرد. بخصوص كه بارسلونا كه از جدايي نيمار اطمينان پيدا كرده، قصد ســختتر كردن مسير انتقال او را دارد.

بارســا كه هرگز در زميــن فوتبال توســط پي اس جي حذف نشــده، قصد ندارد در نقــل و انتقاالت نيز ميدان را به راحتي به باشگاه پاريسي واگذار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.