احتمال حضور رونالدو مقابل منچستر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتيانو رونالدو كه تا 4 روز ديگر نيز اجازه اســتراحت داشــت، ترجيح داد زودتر از زمان مقرر شــده به تمرينهای رئــال بازگردد. رونالدو به دليل حضور در جام كنفدراســيون ها، ديرتر از ديگر بازيكنان رئال راهي تعطيالت تابستاني شد.

او پس از چند هفته اســتراحت و تفريح كنار خانــواده، دو روز پيش به مادريد بازگشــت و دوشنبه نيز در دادگاه مربــوط به اتهامات مالياتياش حضــور يافت. پيش بيني ميشــد او دوباره تعطيالت را از ســر بگيرد، ولي نشــريه ماركا ادعا كرد كه از امروز يا فردا تمرينهای پيش فصل را شــروع خواهد كرد.

رونالدو تا بازگشت كاروان رئال از آمريكا به تنهايي در اردوگاه والدبباس تمريــن ميكند تــا بتواند بــه بازي هفته آينده برابر منچســتر يونايتد در سوپرجام اروپا برسد. احتمالي كه البته اندك است ولي بازگشت زودهنگام به رونالدو كمك خواهد كرد تا با حداكثر آمادگي بتواند به بازي رفت سوپركاپ اسپانيا برابر بارســا كه دو هفته ديگر خواهد بود، برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.