5 نكته درباره نمانيا ماتيچ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتريونايتد تاييد كــرد نمانيا ماتيچ هافبك چلســي را بــا قراردادي ســه ســاله به ارزش 40 ميليــون پوند خريداري كرده.

ماتيــچ كــه در منچســتريونايتد پيراهن شــماره 31 ميپوشد در جريان تور پيشفصل چلسي در آسيا به تنهايي در كوبهــام تمرين كرد چــون قهرمان ليگ برتر به خواست او براي كار دوباره با ژوزه مورينيو احترام گذاشت.

اين بازيكن 28 ساله هفتهاي 140 هزار پوند دستمزد ميگيرد و در صورتي كه باشــگاه در ليگ قهرمانان موفقيتي به دست آورد، پاداشي نصيب او خواهد شد.

او آمادگــي بازياش كم اســت اما ميتواند امشــب در دوبلين، شــياطين سرخ را در ديدار دوستانه برابر سمپدوريا همراهي كند.

او به سايت منچســتريونايتد گفت: «خوشــحالم كــه بــه اين تيــم آمدم. كاركردن دوباره با ژوزه مورينيو فرصتي بود كه نميتوانســتم رد كنم. از دوران حضور در چلسي لذت بردم و ميخواهم از باشــگاه و هوادارانــش تشــكر كنم. بيصبرانــه منتظر ديدار با همتيميهاي جديــد و تمرين كردن با آنها هســتم. ميخواهــم نقــش خــودم را در تاريخ باشگاه به بهترين شكل بازي كنم.»

مورينيو هم گفــت: «نمانيا بازيكن منچســتريونايتد و ژوزه مورينيــو اســت. او تمام چيزهايي كــه ما از يك فوتباليســت ميخواهيم دارد؛ وفاداري، ثبــات، انگيزه و در خدمــت تيم بودن. بايــد از او به خاطر ميلش براي آمدن به منچستريونايتد تشــكر كنم چون بدون خواست او امكان آمدنش وجود نداشت. مطمئنم هواداران و بازيكنان عاشــق او ميشوند، يك خوشامد بزرگ به شماره 31 جديد ما.»

خريدن تيموئه باكايوكو از موناكو به معناي آن بود كه بازي در تركيب اصلي چلســي براي ماتيچ ســختتر ميشد و اين هافبك دفاعي حــاال براي بازي در تركيب اصلي بايد با مايكل كريك رقابت كند.

رومــن آبراموويــچ مالك باشــگاه چلسي به او اجازه پيوستن به يك رقيب ليگ برتــري را داد از آنجا كه با كمك ماتيچ در سه فصل اخير دو بار قهرماني ليگ برتر به دست آمد.

اگرچــه يوونتــوس هم بــه جذب او عاقه داشــت اما مايل نبود شــرايط مالــي و همچنين طول قــرارداد مورد نظــر ماتيچ را برآورده كنــد. بنابراين او بــه يونايتد رفت تا بــا مورينيو كه فصل قبل هم ميخواست او را به اولدترافورد بيــاورد، كار كند. مربــي پرتغالي براي اين تابســتان چهار خريد مد نظر داشت اما شــايد بعد از روملو لوكاكو و ويكتور ليندلوف و حاال ماتيچ به ســه نفر راضي شده باشد.

مذاكره براي جذب ايوان پريشــيچ از اينترميان همچنان معلق است چون يونايتــد مايل نيســت 50 ميليون پوند درخواســتي نراتزوري را بدهد يا آنتوني مارسيال را در اين معامله واگذار كند.

شغل خانوادگي مربــي ماتيچ در نخســتين تيم جوانان پدرش، ورلو بــوده قبل از آنكه به تيمهاي جوانان ديگر مثل اوبرنوواچ، ســتاره سرخ بلگراد و پارتيزان ملحق شود. به هر حال، او تنها ماتيچ كه به فوتبال حرفهاي رسيده، نيست.

بــرادر كوچكترش، اوروس يك مدافع مياني اســت كــه در تيم دانماركي كپنهاگــن بازي ميكند. اين بازيكن 27 ســاله فوتبال خود را در تيم كاســيچ اســلواكي شروع كرد كه نمانيا بازيكن ثابتشان بود و در سال 2013 به برادرش در بنفيكا ملحق شــد. يك ســال بعد، اوروس به تيم هلندي بردا و بعد به تيم اتريشي اشتورم گراتز رفت و در ژانويه 2017 راهي دانمارك شد. او فصل قبل 39 بازي در رقابتهاي مختلف از جمله ليگ اروپا انجام داده.

مسير فوتبالي كه ميتوانست تغيير كند قبل از نخستين حضور در چلسي در سال ،2009 ماتيچ با تيم ليگ برتري ميدلزبورو آزمايش داد و قرار بود بعد از حضور در رقابتهاي ملي با صربستان به اين تيم برود اما مذاكرات بي نتيجه بود و تيم شــمال شرقي با كاسيچ به توافق نرسيد و چلسي با زرنگي با پرداخت 1/5 ميليون پوند او را خريد. راستي اگر به ميدلزبورو ميرفت، االن كجا بود؟

قرار بود هافبك بازيساز باشد كارلو آنچلوتي در ســال 2009 او را بهعنوان هافبك بازيســاز به چلســي آورد اما با حضور بازيكناني مثل ميشــاييل باالك و مايكل اسين كه ستارههاي آن زمان بودند، بازي به او نرســيد. بعد از انتقال به بنفيكا در ســال ،2011 ژرژ ژســوس مربي بنفيكا از اين بازيكن بهعنوان هافبك دفاعي بازي گرفت و او در اين پست يكي از بهترينها و باثبات ترينها شد.

ماتيچ همچنين نشــان داده ميتواند در يك ســوم دفاعي حريف هم كارايي زيادي داشــته باشد؛ با گلهاي فوقالعادهاي كه به اورتون و تاتنهام زده نشان داده فقط به يك درد نميخورد.

خودداري از بازي براي صربستان زمانــي كه در بنفيكا بود از بازي كردن براي تيم ملي كشــورش با مربيگري سينيشا ميهايلوويچ خودداري كرد به اين دليل كه در پنج دعوت قبلي به اين تيم حتــي يك دقيقه هم بازي نكرده اما بعد براي بازي مهم مقدماتي جام جهاني برابر كرواسي در ســپتامبر 2013 به تركيب صربستان برگشت و در همان بازي اخراج شــد. او در نوامبر 2015 هم تهديد به كنارهگيري از فوتبال ملي كرد بعد از آنكه از همتيميهايش كه 4 بر يك به جمهوري چك باخته بودند، به شدت انتقاد كرد. صربســتان در مقدماتي يورو 2016 عملكرد بسيار ضعيفي داشت و در گروه خود چهارم شد.

الكســيس ســانچس ديروز وارد فرودگاه لندن شــد و ايــن عكسها را منتشــر كــرد. بازگشــت او بــه تمرينــات آرســنال بــه دليل ســرماخوردگي به تاخير افتاد تا شــايعه جدايياش شــنيده شــود.

رابطه عالي با مورينيو مربي پرتغالي كسي بود كه ماتيچ را با مبلغي حدود 20 ميليون پوند از بنفيكا به استمفوردبريج برگرداند تا خط مياني چلسي را تقويت كند. او در دومين مراسم معارفه ماتيچ گفت: «او در پرتغال خيلي رشــد كرده و يك هافبك همه كاره شده. به خاطر ثباتش او را خيلي دوســت دارم، بهعنوان بازيكني 25 ساله بسيار كم فراز و نشيب است و سطح بازي خود را حفظ كرده.»

تابســتان گذشته كه مربي 54 ساله مربي يونايتد شد براي جذب اين هافبك وســط اقدام كرد اما با مقاومت آنتونيو كونته روبهرو شد و حاال مورينيو در دومين تاش به خواسته خود رسيده است.

فرنانــدو يورنته، مهاجم ســوانزي بــه دليل شكســتگي دســت، دو بازي اول تيمــش در ليــگ برتر را از دســت ميدهــد. يورنته در تعطيــات در حال دوچرخهســواري بود كه از ناحيه دست آسيب ديد. سوانزي دو هفته بعد، فصل را با بــازي در خانه ســاوتهمپتون آغاز ميكند و سپس ميزبان منچستريونايتد خواهد بود. يورنته در اين دو بازي غايب است.

پل كلمنت، مربي تيم گفته اســت: «فرناندو دارد بهصــورت انفرادي تمرين ميكنــد تا ريــكاوري كنــد. او هنوز به تمرينهای تيمي اضافه نشده است اما اگر همــه چيز عالي پيش برود، انتظار داريم كه در ده روز آينده به تيم ملحق شــود. به نظرم بعيد اســت كه او در بازيهاي اول تيم حضور داشته باشد اما بازگشتش خيلي هم دور نيست. مهمترين چيز اين اســت كه دســت او بهبود پيدا كند. ما نميخواهيم كه دستش دوباره بشكند و نياز به جراحي پيــدا كند، چون در اين صورت مصدوميت ششهفتهاي ميشود مصدوميت ششماهه.»

يورنتــه بــا 15 گل، بهترين گلزن فصل پيش سوانزي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.