تعويض تري در بازي آخر با چلسي بررسي نميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اتحاديه فوتبال انگليــس اعام كرده كه اقدامي عليه جان تري يا چلســي انجام نخواهد داد. تري كه در 19 ســال حضور در چلســي پيراهن شماره 26 را به تن داشــت، در دقيقه 26 بازي چلســي با ساندرلند تعويض شــد. اين آخرين بازي تري در اســتمفوردبريج بود و بازيكنان چلســي براي او تونل افتخار تشكيل دادند.

مشخص شده كه افراد بسياري روي تعويض تري در دقيقه 26 شــرطبندي كــرده بودند و هزاران پوند برنده شــدهاند اما كميته اخاق اتحاديه فوتبال اعام كرده كه پرونده را بررســي نخواهد كرد.

دقايقي پيش از بازي بود كه يك نشــريه طرفداري چلسي اعام كرد، تري در دقيقه 26 تعويض ميشود اما به باور كميته اخــاق، آنها عمدا اين خبر را لو ندادهاند و به اين ترتيب، تباني انجام نشده است.

اثبــات چنيــن اتهاماتي كار دشــواري اســت، بهويژه كه چنين كارهايي ســابقه داشــته و ديديه دروگبا هم در آخرين بازياش، در نيمه اول بازي برابر ســاندرلند در ليگ روي دست همتيميهايش زمين را ترك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.