صالححميدزيچ مدير ورزشي بايرن مونيخ شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بايرن مونيخ اعام كرده كه حسن صالححميدزيچ، بازيكن ســابق اين تيم بهعنوان مدير ورزشــي جديد باشگاه منصوب شده است. اين پست بيش از يك سال بود كه خالي مانده بود.

صالححميدزيچ قراردادي سهســاله امضــا كرده و جاي ماتياس ســامر را ميگيرد كه در تابســتان پارسال، به دليل مشكل بيماري از سمت خود كنار رفته بود.

كارل هاينس رومنيگــه، رييس هيات مديره بايرن گفته اســت: «او در ســه ســال آينده اين مســووليت را به عهده ميگيــرد.» اولي هوينس، رييس باشــگاه هــم گفته: «هيچ مذاكرهاي انجام نخواهد شــد مگر آنكه حسن صالححميدزيچ هم پاي ميز باشد.»

اين مدير بوســنيايي در سالهاي 1998 تا ،2007 بيش از 300 بــازي براي بايرن انجــام داد و كمك كرد اين تيم در سال 2001 قهرمان اروپا شود. او اخيرا بهعنوان سفير باشگاه برگزيده شده بود.

او البته گزينه اصلي بايرن نبود و هوينس در ابتدا فيليپ الم را براي اين پســت در نظر داشت اما مذاكره با او به نتيجه نرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.