طعنه فرشيد اسماعيلي به انتخاب ابراهيمي؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

« خدايا تو ميداني چقدر حق خوري ميكنند.» اين جملهاي بود كه فرشيد اسماعيلي در صفحه شخصي خود گذاشت تا نشان دهد چقدر از انتخاب بهترين هافبك ليگ ناراحت است. مراسم بهترينهاي ليگ برتر منهاي تمام كم و كاســتيهايي كه داشت دلخوريهاي پنهاني را آشكار كرد كه ميتواند در آينده نزديك براي تيم پرحاشيه استقالل دردسرساز شود. فرشيد اســماعيلي به گواه آمار يكي از بهترين بازيكنان استقالل در ليگ شانزدهم بود و در روزهايي كه نامها نتوانســتند براي تيم منصوريــان كاري بكنند بازيكناني نظير اسماعيلي گره گشا بودند.

خيلي هــا بر اين عقيدهانــد كه اگر در بازي با العين، استقالل، اسماعيلي و نورافكن را در اختيــار داشــت، با شــش گل مغلوب اين تيم اماراتي نميشــد. اما منصوريان كه شكســت بازي با العين كامال متحولش كرده بود به بهانه اينكــه تيمش بايد چند بازيكن بينالمللي هم داشته باشد، سراغ بازيكناني نظير جباري رفت كه مشكل مصدوميتش صداي منتقدان را باال برد. در روزهايي كه جباري، شجاعيان و حتي جباروف به استقالل آمدند چهره مغموم فرشيد اسماعيلي و نگاه زير چشــمي او به خريدهاي جديد نشان ميداد كه چقدر از تصميمات منصوريان نگران و ناراحت است.

فرشــيد فصل پيش هم از بابت اينكه در ليگ ديده نشــد همينطور دل نگــران و ناراحت بود امــا امروز ناراحتي او شــايد از جنس ديگري باشــد. وقتي قرار اســت دوباره سايه ديگر هافبك اســتقالل روي نام او سنگيني كند و حتي او براي انتخاب بهترينها هم كانديدا نشود، پستي را در صفحــه شــخصياش ميگذارد كــه مخاطب ايــن فوتبال متوجه ناراحتيهايش بشود. فرشيد اســماعيلي ناراحت است و اين دلخوري او ال بــه الي تمام اتفاقات ريز و درشــتي كه براي اســتقالل ميافتد، گم شده و شايد كسي متوجه نشــانههايي كه او از خودش به جا ميگذارد، نباشد. فرشيد اســماعيلي اين روزها مصدوم است و به بازي با استقالل خوزســتان نميرسد اما حتي اگر مصدوميت او رفع شود هم شايد پشت خط نامهايي كه جديدا به اســتقالل آمدهاند، بماند؛ اتفاقي كه ميتواند در طوالنــي مدت صداي او را درآورد و اين بار اعتراض او به اتفاقاتي كه ميافتد در قالب تنها يك پست نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.