اختالفات در استقالل، هم نهان، هم آشكار

نسخه موفقیت استقالل در فصل هفدهم كنار گذاشتن اختالفها میان سرمربي و مدیرعامل است. آنچه استقالل را در لیگ هفدهم به توفیق ميرساند این است كه این ناهماهنگيهاي زیرپوستي از بین برود. هیات مدیره باشگاه نیز باید از سایه خارج شود و از موضع انفعال بیرون بیاید تا ش

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - حمیدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

استقالل نه از محروميت بازيكنانش ميخورد، نه از مصدوميتها. آنچه اســتقالل را آزار ميدهد اختالفهــا و ناهماهنگيهايــي اســت كه ميان مديرعامل و سرمربي اين باشگاه وجود دارد وگرنه اين تيم سابقه پيروزي در شرايطي به مراتب نگران كنندهتر از اين را هم داشــته است. به ياد داريم كه در همين فصل شــانزدهم وقتي استقالل از نقل و انتقاالت نيمفصل محروم شد و نتوانست بازيكنان دلخواهش را به خدمــت بگيرد، جوانهايي گمنام آمدند و منجي تيم شــدند به طوري كه به واسطه نيروي بالقوه همين بازيكنان ناشــناخته، استقالل قهرمــان نيمفصل دوم هم شــد و توانســت نتايج بزرگي را رقم بزند.

حال همان مجموعه با همان مربي و مديريت و در حالي كه از لحاظ فني وضعيتي به مراتب بهتر از فصل قبل دارد، وقتي از داشتن يكي، دو بازيكني كه ميتوانستند در تركيب اصلي قرار بگيرند يا نگيرند محروم ميشــود، به آبادان ميرود و ضعيفترين نمايش ممكــن را ارائه ميكند و شكســت خورده ميدان بــازي را تــرك ميكند كه اين شكســت در درجه اول برخاســته از فضاي حاكــم بر روابط منصوريان و افتخاري است نه غيبت بازيكنان.

فضاي ذهني بازيكنان اســتقالل به واســطه همين اختالفها و ناهماهنگيها چنان مشــوش شــده كه حتي قادر به ارائه فوتبالي نيســتند كه با صبر و شــكيبايي الاقل منجر به كسب يك تساوي در نخســتين گام باشــد. اســتقالل براي رسيدن به موفقيت در وهله نخســت مســتلزم خودسازي اســت و بايد فضاي پرتنش را ابتدا از درون خود دور كند و ميان تمــام اركان تصميم گيرش هماهنگي و هارموني ايجاد كند. اين اســتقالل مادامي كه در تصميمگيريها و اجرا اينگونه نامتوازن و ناهمگون باشــد به طوري كه ميبينيم مديرعامل يك ســاز بزند و سرمربيســازي ديگر بــه جايگاهي نخواهد رســيد و حتي اگر فردا همه بازيكنان بيرون مانده نيز آماده پيكار باشند، توفيقي حاصل نخواهد نشد.

افتخاري و منصوريــان را به اين بهانه ميتوان به نقد و نكوهش كشــيد كه در حل مســائل ساده باشــگاه هم ناتوان بودند و موضــوع كوچكي كه با هماهنگي آنها ميتوانست ختم به خير شود آنقدر بزرگ كردند كه اكنون حاشيههاي عظيمي را براي باشگاه ايجاد كرده و به وضوح شاهديم كه در آستانه بازي هفته دوم با استقالل خوزستان همچنان بحث و جدل بر ســر موضوع محروميــت بازيكنان اميد ادامه دارد و بعيد نيســت كه تا شــب بازي و پس از بازي با استقالل خوزستان هم تداوم داشته باشد.

ظاهرا عليرضا منصوريان نميخواهد باور كند كه اشكال كار و سرمنشــا تمام مشكالت از خود و مديرعامل باشگاهش است نه تصميم سفت و سختي كه فدراســيون فوتبال اتخاذ كرده اســت. البته كه با صدور حكم فدراسيون فوتبال هم نميتوان كنار آمد و به ســادگي از كنار آن محروميتي كه براي بازيكنان اميد ايجاد شــد، گذشــت اما حقيقتا اين محروميت نبايد به باشــگاهي با ايــن عظمت كــه هزينههاي بسياري را هم در نقل و انتقاالت متحمل شده، لطمه وارد كند.

*** بايد قدري واقع بين بود. چرا تا به امروز كســي از عليرضا منصوريان سوال نكرده كه چرا در آستانه آغاز ليگ هفدهم تيمش با تعداد قابل توجهي از بازيكنان مصدوم مواجه شده است؟ آيا علت اين مصدوميتها اختالفهايي نبود كه ميان او و كادر پزشكي استقالل به وجود آمد؟ ترديدي نيســت اگر اســتقالل با اين اندازه بازيكن آســيب ديده مواجه نميشد به راحتي مساله غيبت نورافكن و حســيني قابل حل مينمود اما استقالل منصوريان هنوز ليگ را شروع نكرده پي در پــي مصدوم ميدهد كه اين در تاريخ باشــگاه كم سابقه است.

اميد ابراهيمي كه ميتوانســت گزينه اول خط هافبك در هفته نخست باشــد يك هفته پس از عقد قرارداد با اســتقالل خبر مصدوميتش ميآيد و هيچ كس نيســت كه از سرمربي اســتقالل بپرسد چرا با بازيكني كه شــرايط بازي براي اســتقالل نداشــته قرارداد منعقد شده است.

حال اگر اميد ابراهيمي را به واســطه ســابقه و تاثيرگذارياش مســتحق خروج از ليســت ندانيم، اين سوال هم مطرح است كه استقالل چگونه تمرين كرده كه همزمان فرشيد باقري (ديگر گزينه بازي در پست هافبك دفاعي)، فرشــيد اسماعيلي و لئوناردو پادواني(اين گزينه هم ميتوانست درقلب خط دفاع بازي كند) مصدوم شــدهاند. آن هم در شرايطي كه از هفتهها قبل مشــخص بود محسن كريمي نميتواند فصل را با استقالل شــروع كند. ميان جدلهايي كه بين باشگاه استقالل و فدراســيون فوتبال رخ داده و در البهالي اختالفهاي حاال آشكار شده منصوريان و افتخاري اين پرســشها مغفول مانده است و اذهان عمومي ســهوا يا عمدا به سمت و ســويي سوق داده شــدهاند كه هيچ پرسشــي درباره تعدد مصدومان نميشود. *** و سرانجام ميرســيم به نقطهاي مهمتر. جايي كه به نظــر ميرســد بياثرترين بخش در باشــگاه اســتقالل اســت و همچنان قصد دارد به سياســت دوربــاش خــود ادامه دهــد. منظور هيــات مديره باشگاه استقالل اســت. يكي از مهمترين بخشهاي تصميمگير كــه ميتوانــد نقش بســيار بزرگي در آينده باشــگاه ايفا كند و اگر در مواقــع اين چنيني راهكارهايي مناســب ارائــه دهد و نقــش منجي را ايفا كند، اين مصائب و مشــكالت بــه وجود نميآيد.

هيات مديره باشــگاه اســتقالل اما در ماجراي پيوستن بازيكنان اميد اســتقالل به تيم اميد نقشي كامال منفعالنه را ايفا كرد و اگر پا را وسط ميگذاشتند، شايد افتخاري برخالف ميل منصوريان به فدراسيون فوتبال اعــالم نميكرد كه بازيكنان اســتقالل قطعا در اختيــار تيم اميد قــرار ميگيرنــد و خبرش هم رســانهاي نميشــد يا شــايد در همان نشستهاي خصوصي منصوريان راضي ميشــد كه بيهيچ پيش شــرطي بازيكنان در اختيار تيم اميد قــرار بگيرند.

در موضــوع مصدوميتهاي پي در پي بازيكنان اســتقالل نيز هيات مديره موظف به دريافت گزارش دليل مصدوميتهاي قابل توجه بــود و حتي بايد پا را فراتر ميگذاشــت و اختالفهاي پيش آمده ميان كادرپزشكي و منصوريان را حل ميكرد و مانع از عقد قرارداد با بازيكنان بدون آزمايش پزشكي ميشد.

باید قدري واقع بین بود. چرا تا به امروز كسي از علیرضا منصوریان سوال نکرده كه چرا در آستانه آغاز لیگ هفدهم تیمش با تعداد قابل توجهي از بازیکنان مصدوم مواجه شده است؟ آیا علت این مصدومیتها اختالفهایي نبود كه میان او و كادر پزشکي استقالل به وجود آمد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.