منتظري در حد انتظار نبود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پژمان منتظري مدافع اســتقالل هفته اول مســابقات ليــگ برتر در حــد انتظار نبود. در حالي كه تصور ميشــود با حضور منتظــري بهعنوان دفاع وســط اســتقالل نگرانيهاي منصوريان بابت اشتباهات خط دفاعي رفع شود اما اين مدافع در هفته اول چندان سرحال نشــان نداد و اشتباهات او آنجايي خودش را نشــان داد كه اين مدافع خيلي راحت مقابل شيمبا جاماند.

خيليها حضور منتظري در استقالل را نويد خوبي براي رفع ضعفهاي خط دفاعي استقالل دانستند.

شــايد بتوان گفــت كه از نظــر نگاه كارشناســي اين بازيكن يكــي از بهترين خريدهاي استقالل در فصل نقل و انتقاالت بــود اما ايــن بازيكن مثل ســاير بازيكنان استقالل روز خوبي در آبادان نداشت تا همه چيز دســت به دســت هم دهد و استقالل شكست بخورد.

در روزهايي كه منصوريــان زير آماج انتقادات قرار گرفتــه و در چند جناح بايد بجنگد آمــاده نبودن ســتارههاي اين تيم هم مزيد برعلت شــده تا استقالل فصل را خوب شــروع نكند اما شــايد حضور مجيد حســيني در بازي دوم در كنــار منتظري ميتواند ضعفهاي بازي قبل را جبران كند و اســتقالل هفته دوم را با پيروزي به پايان برساند.

منصوريان اميدوار اســت در ورزشگاه آزادي روز خوبي را پشــت ســر گذاشته و شرايط براي تيمش عوض شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.