بيت سعيد چهره احتمالی بازی با استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در هفته دوم ليگ برتر استقالل تهران ميزبان اســتقالل خوزســتان خواهد بود. شــاگردان منصوريان كه ليگ هفدهم را با باخت شــروع كردهاند براي اينكه در همين ابتداي كار از رقيبان خود عقب نيفتند نياز به پيــروزي بر حريف دارنــد و در اين راه درخشــش چند بازيكن اين تيم بخصوص تازه واردها حياتي به نظر ميرسد.

يكي از اين تازهواردها حسن بيتسعيد است. ستاره فصل پيش استقالل خوزستان كــه در دو بازي رفت و برگشــت 3 گل به اســتقالل زد تا عامل اصلي دبل شدن تيم منصوريان در مقابل اســتقالل خوزســتان باشد.

او البتــه در اســتقالل شــروع خوبي نداشــت و مقابل صنعت نفت اصال نشــاني از ســتاره فصل پيش ليگ برتر نداشــت و در نيمه دوم تعويض شــد امــا بازي مقابل تيم ســابق ميتواند انگيزههاي الزم را براي درخشــش در اختيار او بگذارد. بيتسعيد براي اينكه در تيم پرمهره اســتقالل ثابت باشــد بايد خيلي بهتر از اينهــا بازي كند و به منصوريان اجــازه تعويض كردن خود را ندهــد. او اگر در بازي مقابل اســتقالل خوزســتان هم مثل بازي اول نااميدكننده ظاهر شــود، ممكن اســت خيلــي زود از تركيب اصلي اســتقالل جدا شود و در اين تيم تبديل به يك نيمكتنشين گرانقيمت شود. حاال بايد ديد كه بيت سعيد در بازي با تيم سابق خود ميتواند درخشش داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.