روانخواه: استقالل بين بازي زيبا و نتيجهگرايی مانده است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالليها از اميد روانخواه دلخور هستند چون در بخش كارشناسي برنامههــاي تلويزيونــي انتقادهاي تنــدي از تيم منصوريــان ميكند. اين كارشناس فوتبال اما در اين يكي دو سال اخير از موضع خود كوتاه نيامده و همان رويه قبل را ادامه ميدهد.

در همين راســتا روانخواه درباره عملكرد استقالل در يك بازي گذشته اينطــور ميگويــد: «با توجه به اينكه تنها يك بازي از اســتقالل تاكنون در ليگ برتر ديدهايم، بايد اشــارهاي داشــته باشــيم به فصل گذشته. مشكلي كه اســتقالل در نيمفصل دوم ليگ برتر ســال گذشته داشــت اين بود كه ايــن تيم بين نتيجه گرفتن و بازي زيبا مانده بــود. البته در تيمهاي بزرگ نميشود به تنهايي كيفيت داشــت و يا اينكه به تنهايي دنبال نتيجهگرايي بود چون هر دوي اينها براي بيننده و طرفداران تيمهاي پر طرفدار ميتواند كسلكننده باشد. از آنجايي كه استقالل ميخواهد وارد مسابقات مهمي مثل ليگ قهرمانان آســيا شود بايد كيفيت بااليي از خود نشان دهد. مشكلي كه استقالل در بازي اول مقابل صنعت نفت آبادان هم نشان داد اين بود كه اين تيم هنوز نتوانسته بين كيفيت بازي و نتيجه گرفتن ارتباط برقرار كند تا هر دوي اين موارد با هم باشند. فكر ميكنم اين بزرگترين چالشي است كه كادر فني استقالل با آن روبهرو است.»

اين پيشكســوت اســتقالل در ادامــه در مورد دوم شــدن اين تيم در ليگ ســال قبل ميگويد: «از نظر نتيجه گيري در كل فصل گذشــته نتيجه بدي نگرفتيم و دوم شــديم اما اگر اين دوم يا ســوم شدن با همان كيفيت فصل گذشــته باشــد مطمئنا تماشــاگران را نااميد خواهد كــرد. اميدوارم بتوانيــم مهمتر از حتي قهرمانــي، كيفيت بااليي از تيــم ببينيم و بتوانيم تاكتيك برتري داشــته باشــيم كه در نهايت ختم بشود به موفقيت در ليگ قهرمانان آسيا.»

روانخواه در مورد احتمال قهرمانی اســتقالل در ليگ برتر هم ميگويد: «هيچ مربــي نميتواند قول قهرماني بدهد ولي همه مربيان بزرگ ميتوانند كيفيت فني تيم را افزايش بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.