كاظمي، استقالل- استقالل خوزستان را سوت ميزند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كميته داوران روز گذشــته داوران هفته دوم را انتخاب كرد و براســاس آن وحيد كاظمي داور بازي استقالل خواهد بــود. اين روزهــا اختالفــات در كميته داوران باال گرفته اســت و با اســتعفاي روز گذشته كامراني فر رييس دپارتمان داوري، اين اختالفات كامال علني شــد. البتــه آنهايي كــه در جريــان عملكرد كميتــه داوران هســتند ميدانند كه از مدتها قبل بيــن اصفهانيان و كامرانيفر اختــالف پيــش آمــد و از آنجايي كه اصفهانيان بهعنوان رييــس اين كميته تصميمات كامرانيفر را وتو كرد، رييس دپارتمان داوري به نشــانه اعتراض ديگر در كميتــه داوران حاضر نشــد تا اينكه روز گذشــته استعفاي او ماجراي قهرش را علني كرد. بــا كنارهگيري كامراني فر كه هنوز به تاييد دبير كل نرسيده است، اصفهانيان به تنهايــي در كميته داوران تصميم ميگيرد و داوران هفته دوم را او انتخاب كرده است. رييس كميته داوران بــراي بازي هفته دوم اســتقالل، وحيد كاظمي را انتخاب كرده اســت. اين داور از فصل پيش مورد توجه كميته داوران قــرار گرفتــه و جزو داوراني اســت كه بازيهاي پخش مستقيم را سوت ميزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.