جباروف به تركيب اصلي نزديك شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك ازبكســتاني اســتقالل به احتمــال فــراوان در بازي با اســتقالل خوزســتان در هفته دوم ليــگ برتر در تركيــب ثابت تيمــش به ميــدان برود. اســتقالل در بازي با صنعت نفت شرايط چندان خوبي نداشــت ولي از زماني كه جبــاروف وارد زمين شــد شــرايط اين تيــم در كارهاي تهاجمــي كامال تغيير كرد. جبــاروف ديرتر از ســاير بازيكنان بــه تمرينات آبيها اضافه شــد و از نظر بدني از ســاير بازيكنان عقب اســت اما در روزهاي گذشــته ميك مك درمورت تمام تالش خود را كرده اســت كه بتواند شرايط حضور او در تركيب اصلي را براي بازي با استقالل خوزستان فراهم كند. با توجه به اينكه استقالل در بازي هفته اول هفت بازيكن خود را در اختيار نداشــت و منصوريــان حتــي مجبور شــد براي نخســتين بار از عظيم گــوگ در تركيب اســتقالل استفاده كند شــرايط بدي در اين بازي براي اســتقالل رقم خورد و با شكســت به تهران بازگشــت اما با توجه به اينكــه جباروف از نظر بدني شــرايط بازي نود دقيقــهاي را دارد، منصوريان از او در تركيب اصلي استفاده ميكند تا به سرنوشت بازي اول دچار نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.