محرومان بخشيده شدند شهرآورد بازي ميكنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرمربي استقالل دو بازيكن خود را در اختيــار تيم اميد قرار داد تا نوازي بتواند از آنها در بازي شهرآورد اميدها استفاده كند. در حــال حاضر يكي از جنجالهاي فوتبال ايران مختص اختالف استقالل و فدراسيون است.

بهانــه اين اختــالف چيزي نيســت غير از محروميت ســه بازيكن استقالل به دليل شــركت نكردن در اردوي تيم اميد. منصوريــان اجازه نداد كه اميــد نورافكن، مهدي قائدي و مجيد حســيني در اختيار تيــم اميد قــرار بگيرند و بــه همين دليل كميته انضباطي با شــكايت فدراسيون اين بازيكنــان را از شــركت در بازيهاي ليگ محروم كرد، اتفاقي كــه اين روزها به يك جنجــال خبري تبديل شــده اســت و دو طرف ماجــرا از موضع خود كوتاه نميآيند اما در شــرايطي كه منصوريان نميتواند از ايــن بازيكنان فعال اســتفاده كند، ترجيح داده كه آنهــا را در اختيار نوازي قرار دهد تا مربي تيم اميد اســتقالل با قدرت مقابل پرسپوليس به ميدان برود.

اما وقتي اين خبر منتشــر شــد، يك نكته مهــم درون آن نهفته بــود. چطور با وجــود محروميت ايــن بازيكنــان، نوازي ميتواند از آنها استفاده كند؟

پاســخ اين ســوال دســت مسووالن انضباطي بود، آنهايي كه اين روزها ســعي ميكنند بــا وســواس خاصــي خبرهاي انضباطي را در اختيار خبرنگاران قرار دهند تا مشــكلي پيش نيايد اما پاســخ آنها اين بود: «ما يك جلســه را كافي دانســتهايم و راي خود را تقديــم ديبركل كردهايم، نظر نهايي را ايشــان ميدهند.» طبق پاسخي كه مسووالن انضباطي به اين سوال دادند، دو بازيكن (مهدي قائدي و اميد نورافكن ) امروز در شهرآورد اميدها شركت ميكنند و منع قانوني براي آنها وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.