باز هم مصدومان استقالل نميرسند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســه بازيكن استقالل كه در اردوي آمادهسازي اين تيم در ارمنستان آسيب ديدنــد، از هفته ســوم اين تيــم را در مسابقات همراهي ميكنند.

منصوريــان در حالي با تيمش ليگ را آغاز كرد كــه چهار بازيكن خود را به دليل آسيبديدگي در هفته ابتدايي در اختيار نداشت.

اميد ابراهيمي كه دوران نقاهت پس از عمل جراحي را پشــت سر ميگذارد، لئوناردو پادواني، فرشيد باقري و فرشيد اســماعيلي كه در جريان تمرينات پيش از فصل اين تيم آسيب ديده بودند.

به جز ابراهيمــي كه غيبت حداقل 5 هفتــهاي او كامال قابل پيشبيني بود، سه بازيكن آســيب ديده ديگر اين تيم هم هفته دوم را از دســت دادند اما به احتمال بسيار زياد هر سه نفر براي بازي سوم آبي پوشان مشكلي نخواهند داشت.

پادواني، باقري و اســماعيلي ســه بازيكن استقالل هســتند كه رفته رفته تمرينات گروهي را آغاز ميكنند و آنطور كه مشــخص است براي ديدارهاي هفته سوم مشكلي ندارند و در صورت نياز در هفته سوم مورد استفاده قرار ميگيرند.

اســتقالل در هفتــه دوم ميزبــان اســتقالل خوزستان اســت و در هفته ســوم كه قرار است، اين سه بازيكن آنها برســند، ميزبان تيم تراكتورسازي تبريز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.