بهتاش فريبا: جباری برای هفته دوم مشكلی ندارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باخت به نفت آبادان، تيم استقالل را به شــدت دچار بحران كرده اســت و مسائل حاشيهاي اطراف تيم را بزرگتر جلوه ميدهد.

بهتاش فريبا مديرفني تيم استقالل در خصوص اين بازي كــه هنوز بازتاب خود را در تيم دارد، اينطور ميگويد: «ما در بــازي با صنعت نفت هشــت بازيكن را در اختيار نداشــتيم و گرماي هوا هم تاثيرگذار بــود. بدنهاي بازيكنان ما هم هنوز رها نشده و بايد صبر كنيم شرايط بهتر شود.»

فريبا در خصوص شــرايط اين تيم در آســتانه بازي با اســتقالل خوزستان ميگويد: «در اولين بــازي خانگي برابر استقالل خوزستان به دنبال برد هستيم و بايــد در اين بازي موفــق عمل كنيم. اميــدوارم هواداران نيــز در اين بازي به ورزشــگاه بيايند تا اولين پيروزي را در حضور آنها كسب كنيم.»

مديــر فني اســتقالل در خصوص آخريــن وضعيــت بازيكنــان محــروم اين تيم نيــز اينطور توضيــح ميدهد: «اميــدوارم كه اتفــاق جديدی رخ دهد تا بتوانيم ايــن بازيكنــان را در اختيار داشته باشيم.»

او در مورد آخرين وضعيت مجتبي جباري هم گفت:« اين بازيكن شــرايط خوبــي دارد و بــراي بازي با اســتقالل خوزستان مشكلي ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.