تيمهايپايهاستقاللهمزميندارشدند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محــل تمريــن و اســكان بازيكنــان تيمهاي پايه اســتقالل به ورزشــگاه امام رضا(ع) انتقال داده شــد. استقالل همزمان با باشگاه پرسپوليس ورزشگاه امامرضا(ع) را در اختيار گرفت اما برخالف پرسپوليسيها تمرينــات تيــم اصلي اســتقالل بــه اين ورزشــگاه منتقل نشــد. به دليل مشكالت اين ورزشگاه به ويژه زمين چمن مصنوعي، تيم بزرگســاالن اســتقالل هيچگاه در اين ورزشــگاه حاضر نشــد اما طي يك ســال گذشــته رفته رفته ايــن مجموعه تكميل شــد و طي روزهاي گذشــته تيمهاي پايه اســتقالل به اين مجموعه منتقل شــدند. پيش از اين برخي از بازيكنان تيمهاي پايه استقالل در كمپ حجازي مستقر بودند كه به هيچ وجه شــرايط خوبي نداشت و بارها سوژه رسانهها شد اما با تجهيز اين مجموعه و خوابــگاه آن، تيمهاي پايه اســتقالل اين روزها تمرينــات و اردوهاي خود را در اين مجموعــه برگزار ميكنند و برخي بازيكنان نيز در اين مجموعه اســكان داده شدند. به اين ترتيب به نظر ميرســد بعد از 18 ماه نابســاماني در اين مجموعه، اســتقالل نيز ميتواند از ورزشگاه اهدايي شهرداري بهره برداري كند. البته منصوريان هم از شرايط زمين تمرين استقالل راضي نيست و بارها از افتخاري خواســته اســت براي حل اين مشكل فكري بكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.