تغيير روش تمرين استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بــا تصميــم كادرفني آبي پوشــان تمرينات بدنســازي اين تيم در حاشــيه تمرين آبيهــا انجام ميشــود. با تصميم كادرفني استقالل بازيكنان اين تيم از اين به بعد تمرينات بدنســازي خود را در سالن وزنه انجام نخواهند داد. عليرضا منصوريان ســرمربي اســتقالل در اين باره ميگويد: «از ديروز روش جديــدي را پياده كرديم و تمرينات بدنســازي را ماننــد تيمهاي اروپايــي به كنار زمين اضافــه كرديم و به ســالن وزنه نميرويم.» او در ادامه درباره انتقال تمرينات بدنســازي اســتقالل به تمرينات اصلي اين تيــم و تغيير روش هم اينطور ميگويد: «تمام وسايل را خريداري كرديم و هر روز بعــد از انجام تمرين وزنه، به تمرينات تاكتيكي ميپردازيم. از تمامي اين عزيزان تشــكر ميكنم كه اجازه دادند ما 3 جلســه از تمرينات خود را در روزهاي فرد به ايــن مجموعه منتقل كنيم و در اين روزهاي سخت به ما كمك زيادي كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.