خادمپور رسما بازيكن استقالل شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســينا خادمپــور كــه در فصــل نقلوانتقاالت تابســتاني با باشــگاه استقالل قرارداد 5 ساله امضا كرده بود، براي مدتي در تمرينات نفت تهــران حضور پيدا كرد كه اين مســاله با واكنش باشگاه استقالل مواجه شد. اعتراض اســتقالليها به اين مساله باعث شد خادمپور نتواند در هفتــه اول ليگ براي نفت تهران به ميــدان رود تا اينكــه ديروز كميته تعيين وضعيت فدراسيون تكليف اين بازيكن را مشــخص كرد. ايــن كميتــه هافبك تيم جوانان ايران را قانونا بازيكن استقالل دانست و او تا 5 سال تحت قرارداد آبيپوشان خواهد بود. حميد درخشان خواهان حضور خادمپور در تيمش شده است و از اينرو نماينده باشگاه نفت از استقالليها خواســت شرايط حضور قرضي اين بازيكن را در تيمشان فراهم كنند. در همين راســتا در صــورت موافقت عليرضا منصوريان، دو باشــگاه استقالل و نفت بر سر انتقال قرضــي خادمپور بــراي يك فصل در جمع زردپوشان توافق كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.