جباري بازي ميكند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجتبــي جبــاري بــراي حضــور در فهرســت 18 نفری استقالل مشكلي ندارد. اين بازيكن به آمادگي بدني رســيده تا به احتمال زياد در فهرست 18 نفری استقالل براي بازي روز جمعه قرار بگيرد.

باشــگاه اســتقالل به دنبال دريافت كارت بازي اين بازيكن اســت تا جباري با دريافــت كارت بازي، مجوز به ميدان رفتن برابر استقالل خوزستان را بگيرد.

اين بازيكــن هفته گذشــته به دليل نداشــتن كارت بازي نتوانست در فهرست 18 نفری اســتقالل برابر صنعت نفت قرار بگيــرد كه حال بــا خروج نــام مگويان از فهرســت اســتقالل، مشــكلي در اين باره وجود نــدارد. مخصوصا اينكــه جباري به آمادگي بدني هم رســيده و ميتواند براي استقالل به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.