تمرين پشت درهاي بسته

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل از ســاعت 10 صبح ديروز در زميــن شــماره 2 ورزشــگاه آزادي تمرينات خــود را پيگيري كــرد. تمرين ديــروز اين تيــم مثل روزهاي گذشــته پشت درهاي بســته برگزار شد. لئوناردو پادواني و فرشيد باقري در تمرين اين تيم حضور داشــتند. اما با وجود حضور اين دو بازيكن در تمرين امــا پادواني و باقري به همراه اسماعيلي ســه غايب تيم استقالل در هفته دوم رقابتهــاي ليگ برتر مقابل استقالل خوزستان هستند. محور تمرين استقالل برنامههاي بدني بود كه بازيكنان حدود 40 دقيقه اين برنامهها را پشت سر گذاشته و سپس كار تاكتيكي انجام دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.