نانگ:‌آقاي‌گلي‌را‌نمي‌خواهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

آلويس نانگ بدون شك يكی از ستارههای هفته اول ليگ هفدهم بود. بازيكني كه توانست 2 گل براي پارس جنوبي جم بزند تا تيمش برنده ميدان شود و به برد ارزشمند و پرگلي دست پيدا كند. اين در حالي است كه نانگ خيلي ديرتر از ديگر بازيكنان به تيم اضافه شد اما او نشان داد هميشه آماده است و هيچوقت از زمان ورزش كردنش كم نخواهد كرد. آلويس نانگ كه حاال در صدر جدول گلزنان قرار دارد، درباره بردي كه مقابل گسترش فوالد تبريز به دست آوردند، بازي مقابل پيكان در هفته دوم، شرايط خودش و اهداف تيم صحبتهاي جالبي دارد.

از همان بازي اول نشــان دادي، كامال آماده هستي و 2 گل زدي...

بله، من كامال آمادهام و نميتوانستم بدون همتيميهايم آنطور بازي كنم و گل بزنم.

البتــه در اين بازي يك پنالتي از دست دادي كه باعث شد نتواني اولين هتتريك را به نام خودت ثبت كني...

بلــه، من در آن پنالتي بدشانســي آوردم امــا اگر باز هم پنالتي به من بدهند ميزنــم و گل ميكنــم چــون ميدانــم ميتوانم پنالتيهايم را گل كنم. در همان بازي هم اگر پنالتي دوم را به من ميدادند بدون شك آن را گل ميكردم.

به هر حال بــا گلهايي كه زدي، يك برد ارزشمند براي تيمت به دست آوردي. فكر ميكرديد به گســترش فوالد 4 گل بزنيد؟

اول بايد بگويم هميشــه بازي اول بسيار بااهميت است و برد 4 بر يك ما قابل تصــور بود چون با آمادگــي باال به ميدان رفتيم. البته گســترش فــوالد هم خيلي خــوب كار كرد و توانســت گل خوبي هم بزند.

بعد از اين پيــروزي پر گل، حاال در اوليــن ميزبانيتــان بايد مقابل پيكان قرار بگيريد. اين بازي را چطور ميبينيد؟

بازي مقابل پيكان آســان نخواهد بود اما در كنار هوادارانمان بازي خواهيم كرد و ميخواهيم دل آنها را شــاد كنيم. البتــه به ارزشهــاي تيم مقابــل احترام ميگذاريم و اگر از شادي پيروزي صحبت ميكنيــم براي تضعيف روحيه نيســت و فقط ميخواهيم نشان دهيم انگيزه بااليي داريــم. در كل من فكــر ميكنم اگر مثل بازي اولمان بــازي كنيم ميتوانيم پيروز شويم.

فكر ميكنــي تا پايان فصل چند گل بزني؟

من دوســت دارم و تالش ميكنم نسبت به فصلهاي گذشته بيشتر گل بزنم تا براي تيمم امتياز كســب كنم. وظيفهام گل زدن اســت كــه ميخواهــم آن را به بهترين نحو انجــام دهم و به تيمم كمك كنم. به آقاي گلي هم فكر ميكني؟

همانطور كه قبال گفتم من به آقاي گلی در پايان فصل فكر نميكنم اما تالش ميكنم با گل زدن به بردهاي تيمم كمك كنم.

چند روزي است كه به شهر جم رفتيد، اوضاع آنجا را چطور ميبينيد؟

خوشــحالم بــه اين شــهر آمدم. مــردم جــم خونگــرم و خــوش برخورد هســتند. با هواداراني كه من در شهر جم ديدم مطمئنم در هر بــازي تعداد زيادي از هواداران به ورزشــگاه ميآيند و از تيم حمايــت ميكنند. ايــن حمايتها كمك خواهــد كرد كه ما هم با انگيزه بااليي كار كنيم و بتوانيم به امتيازات مهمي دســت پيدا كنيم.

در يكــي از مصاحبههايت گفته بودي به پيشــنهاد محمــد طيبي، پارس جنوبي جــم را انتخاب كردي. ميخواســتم بدانم اگر طيبي به شما اين پيشــنهاد را نميداد، به پارس جنوبي نميآمدي؟

من پيشــنهادهاي ديگري در ايران داشــتم اما بعد از صحبتي كــه با طيبي، زبيدي و ســاالروند داشــتم، ديگر درنگ نكردم و قرارداد بستم. البته برخورد خوبي كه از مربي هــم ديدم تاثير زيادي در اين انتخاب داشت.

پس از اينكــه مهــدي تارتار سرمربيات شده، خوشحال هستي...

تارتار مربي بسيار باهوش و شخصي محترم اســت كه ايدههايش كامال با بازي من همخواني دارد. بسيار خوشحالم كه با او كار ميكنــم. به دليل اينكه ميداند چه ميخواهد و چه چيزي از بازيكنانش انتظار دارد. تارتــار بهعنوان مربي، آينده بزرگ و درخشاني دارد.

فكر ميكني پــارس جنوبي در پايان فصل چه جايگاهي را به دست بيــاورد؟ آيا پــارس ميتواند عنوان پديده ليگ را از آن خود كند؟

اگر ما متحد و متمركز باقي بمانيم به اميد خــدا قدرتمندانه كار ميكنيم. در كنــار آن با حمايت هواداران هم ميتوانيم پديده و شــگفتي ليگ باشــيم. اگر خدا بخواهد مــا هدفمان را گرفتــن جايگاه چهارم تا هفتم قرار داديم.

مراسم برترينهاي فوتبال ايران برگزار شــد و مهدي طارمي عنوان مرد سال و برترين مهاجم را به دست آورده. اين انتخاب را چطور ميبيني؟

من فكر ميكنم طارمي اليق كسب عنوان بهترين بازيكن فصل بود چون فصل گذشــته كارش را با آقاي گلي و قهرماني پرســپوليس به پايان برد. پس اين عناوين حق او بوده.

هفته دوم

پنجشنبه 12 مرداد 96 تراكتورسازی تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 19:30 سپيدرود رشت- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه و ساعت متعاقبا اعالم میشود. فوالد خوزستان- نفت تهران، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:45 سايپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:30

جمعه 13 مرداد 96 پارس جنوبی جم- پيكان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. ذوبآهن اصفهان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه فوالد شهر، ساعت 20:30 پديده مشهد- سپاهان اصفهان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. استقالل- استقالل خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 هفته سوم

پنجشنبه 19 مرداد 96 نفت تهران- پرسپوليس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبريز- سپيدرود رشت، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 19:45

جمعه 20 مرداد 96 سياهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:30 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پديده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45 هفته چهارم چهارشنبه 25 مرداد 96 پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45

پنجشنبه 26 مرداد 96 سايپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت 19:45 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:15

جمعه 27 مرداد69 فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

سهشنبه 31 مرداد 96 استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:15 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:15 پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:15 سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:15 گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، (روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) *ديدار تيمهايی كه بازيكنانشان در اردوی تيم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهريور69 برگزار میشود هفته ششم

پنجشنبه 23 شهريور 96 نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 19:45 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:00 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت54:۸1

جمعه 24 شهريور 96 پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت 20:00 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 19:00 ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت 19:45 پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

يكشنبه 26 شهريور 96 پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:00

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.