علي دايي: مايليكهن بزرگتر من است و احترامش واجب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مراسم تكريم ابراهيم صادقي، كاپيتان سابق سايپا نكتههاي مثبت زيادي داشــت كه مهمترين و اصليترين آن، قدرداني از بازيكني بود كه ســالها براي يك باشگاه زحمت كشيده اما در كنار اين مســاله، ديدار و روبوسي علي دايي و محمد مايليكهن هم جزو اتفاقات مثبتي بود كه همه حاضران شاهدش بودند. دايي سرمربي سايپا كه برخورد گرمي با مايليكهن داشت، در مورد اين مساله، مراسم برترينهاي فوتبال ايران كه در آن غايب بود و ... صحبت ميكند.

در مراسمي كه باشگاه سايپا براي تجليل از ابراهيم صادقي گرفت ترانهاي توســط يك خواننده در وصف شما خوانده شد. هنگام اجراي اين ترانه فيلمي از شما گرفته شد و در فضا مجازي پخش شد كه نشــان ميداد شــما در حال ريختن اشك شوق هستيد.

من هميشــه گفتهام اول خدا و بعد مردم اين عزت را به ما دادند، اين لطف خدا اســت كه مردم به امثال من لطف دارند. از روزي كه وارد فوتبال و تيم ملي شدم مردم به من لطف داشتند و انشاءا... هم ما كاري كنيم كه اين لطف كمتر نشود.

اتفاق ديگري كه در اين مراســم افتاد روبوسي شما و محمد مايليكهن بود، اين يعني اختالفي بين شما وجود ندارد؟

آقاي مايليكهن بزرگتر من است و احترامش واجب، من هميشه احترام بزرگترم را نگه داشــتهام و هيچ موقع با كســي مشكلي نداشته و ندارم. همه براي من عزيز و بزرگتر هستند و احترامشان هم واجب است.

در مراسم انتخاب برترينها شــما كنار برانكو و منصوريان بهعنوان كانديداي انتخاب مربي ســال بوديد اما اين عنوان در نهايت به برانكو رسيد. در خصوص اين مساله چه صحبتي داريد؟

بــه برانكو تبريك ميگويم، تيم برانكو ســال قبل عالي كار كرد و خيلي خوب بود. مطمئنا تيمي كه قهرمان ليگ ميشود مربياش بهعنوان بهترين مربي ســال انتخاب ميشود و به شرايط و بازيكنان و اين مسائل نگاه نميكنند، فقط تيمي كه قهرمان ميشــود را مدنظر دارند. به برانكو تبريك ميگويم و انشــاءا... امسال هم به همراه پرسپوليس دوباره موفق شــود كه آرزوي همه پرسپوليسيها است. پرســپوليس ميتواند نشاط خوبي به جامعه بدهد. فكر ميكنم برانكو و بازيكنان پرســپوليس بتوانند امسال هم اين نشاط را به جامعه تزريق كنند.

با توجه به اينكه االهلي عربستان حريف پرسپوليس در ليگ قهرمانان آســيا براي موفقيت در اين جام تا دندان مسلح شده، فكر ميكنيد پرســپوليس براي موفقيت در آسيا شانسي داشته باشد؟

مطمئن باشــيد پرسپوليس تيم خوب و بزرگي است و ميتواند به دور بعدي راه پيدا كند. فكر ميكنم پرســپوليس براي موفقيت در آسيا ظرفيتش را داشته باشد.

مهدي طارمي هم در مراســم برترينها بهعنوان مرد سال فوتبال ايران انتخاب شد...

طارمي لياقت اين موفقيتها را دارد و بايد ســعي كند اين شرايط را نگــه دارد. ما به قهرماني و موفقيت ميرســيم اما بايد آن را نگه داريم كه اين كار ســختي است. طارمي ديگر براي خودش نيست، طارمي براي ايرانيها و پرسپوليسيها است. طارمي بايد حواسش را جمع كند هم در زندگي خصوصي و هم در زندگي ورزشي.

اين روزها دوباره بحث حضــور بازيكنان ايراني در اروپا داغ شده و بازيكنان جديدي از كشورمان به تيمهاي اروپايي ترانسفر ميشوند. شما چه توصيهاي در اين مورد به بازيكنان داريد، بهتر اســت در ايران بمانند و قراردادهاي ميلياردي ببندند يا با مبالغ كمتر به فوتبال اروپا بروند؟

بــه نظر من اگر بتوانند با قرارداد كمتر به اروپا بروند و بازي كنند خيلي بهتر اســت، البتــه همانطور كه گفتم حتما بــازي كنند نه اينكه نيمكتنشين باشــند. بازيكنان ما بايد بدانند بعد از يكي، دو سال خوب بازي كردن در اروپا همانجا هم ميتوانند قراردادهاي خوبي ببندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.