ترابي: زمين ورزشگاه نقش جهان عالی بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي ترابي هافبك ســايپا كه چندي پيش مصاحبهاي جنجالي عليه باشــگاه انجام داده بود، مدتي ممنوعالمصاحبه شــد اما حاال كه دلخوريها برطرف شده او ميتواند باز هم با رسانهها صحبت كند.

ترابي درباره تســاوي در بازي اول تيمش مقابل سپاهان ميگويد: «نخستين بازي ليگ بود و هميشــه بازي هفته اول به نسبت ساير هفتهها دشوارتر و متفاوتتر است چون تيمها در شرايط بدنســازي، تمرينها و آمادهسازي هســتند و هنوز در شــرايط مســابقات قرار نگرفتهاند. از همين رو اكثر تيمها در هفته اول بازي محتاطي را به نمايش ميگذارند و نتايج در هفته اول غيرقابل پيشبيني است. معتقدم امســال به نسبت فصول گذشته تيم بهتري را بســتهايم و در اصفهان هم بازي منطقي را به نمايش گذاشتيم و نشــان داديم ميخواهيم از همين نخســتين بازي مدعي باشيم. البته ســپاهان امســال هم متفاوتتر از سالهاي گذشته اســت و جوانان خوبي را جذب كرده. بچهها در اين بازي خوب بودند اما ما نبايد بعد از گلزني خيلي زود گل دريافت ميكرديم.»

ترابي درباره گلي كه در اين بازي حساس زد، ادامه ميدهــد: «گل زدنم را مديون بازي خــوب همتيميهايــم هســتم، اگرچه زمين نقشجهان هم بــه گلزنيام كمــك كرد. در نقشجهان توپهاي ارســالي پــرش ندارد و هموار بودن زمين كمــك ميكند راحتتر به توپ ضربه بزنيم.»

هافبك گلزن ســايپا در رابطه با دلخوري كه نسبت به باشگاه داشت هم توضيح ميدهد: «دلخوري من از مسووالن باشگاه سايپا مقطعي بود و پس از صحبتهايي كه انجام شــد ديگر دلخوري باقي نماند. من در مصاف با ســپاهان باانگيــزه پا به ميــدان گذاشــتم. ميخواهم كمك كنم ســايپا اتفاقات تلخ ســال گذشته را به فراموشــي بسپارد و همانطور كه هميشه بازيكنــان خوبي را در خود دارد، رتبه خوبي را هم به دست بياورد. از اين به بعد هم تنها هدفم تالش براي موفقيت تيم سايپا است.»

مهدي ترابي دربــاره اينكه آيا اين فصل به آقاي گلي هــم فكر ميكند يا نه، ميگويد: «پســت من وينگر اســت و مهاجم نيستم كه به فكر آقاي گلي باشــم. امسال سايپا محمد عباسزاده، آقاي گل ليگ يك را جذب كرده. به او كمك خواهم كرد كه به اين رتبه در سال آينده دست پيدا كند. اگرچه او زماني كه براي دريافت جايزه آقاي گلياش روي ســن حضور داشــت بازيكن ســايپايي بودنش شنيده شد و اين براي باشــگاه ما خيلي خوب اســت كه بهترينها را جذب كرده. من بيشتر از آنكه به فكر آقاي گلي باشم همانطور كه گفتم به فكر موفقيت تيم هســتم ولي دوست دارم گلهاي زيبايي مثل همين گلي كه مقابل ســپاهان به ثمر رســاندم داشته باشم و تعداد اين گلهايم را افزايش دهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.