كعبي: باخت به نفت الزم بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين كعبي كاپيتان ســپيدرود رشــت فكر ميكند شكســت مقابل تيم بحرانزده نفت تهران، شوك خوبي براي تيمش بوده.

كعبــي در رابطه با اينكــه به نظر ميرســد حريــف را دســتكم گرفتند، ميگويد: «درســت اســت چــون بارها گفتهام بازي در ليگ برتر با دســته اول فرق ميكند. وقتي يك تيم گلي ميخورد جبران آن خيلي سخت ميشود و ما هم در بــازي مقابــل نفت چنين شــرايطی داشــتيم. زماني كه در تيم راهآهن علي دايي حضور داشــتيم هفته به هفته جلو ميرفتيم چــون بدنســازي كمي كرده بوديم. نفتيهــا هم تيمي بودند كه اصال تمرين نداشــتند و در نيمــه دوم تازه به فرم اصلي رسيدند. ما حريف را دستكم گرفتيم و بــازي را واگــذار كرديم. فكر ميكنم شكست مقابل نفت شوك خوبي بود البته فقط براي حســين كعبي، من اســم هيچ بازيكني را نميآورم و فقط از خودم ميگويم كه اين باخت شوك بسيار خوبي بود كه بينيام باال نباشد و در ليگ برتر بيني خودم را پايين بياورم و حواسم باشد هر بازي سه امتياز دارد و بايد روي آن حساب كرد.»

كاپيتان سپيدرود در رابطه با اينكه چه راهكاري براي مبارزه با غرور در بين بازيكنــان جــوان دارد، توضيح ميدهد: «خيلي از بازيكنان ما باتجربه هستند و ما بزرگترها بايد دست جوانترها را بگيريم. آرزوي هــر بازيكني اســت در ليگ برتر بازي كند و او را در برنامههاي تلويزيوني نشان بدهند. مطمئن باشيد اگر سپيدرود به دنبال نتايج خوب نبود در همان دسته اول ميمانــد بهتــر ميشــد. بايد قبول كنيم هر بازي شــرايط خاص خودش را دارد و شايد باور نكنيد بهعنوان كاپيتان تيــم وقتي به رختكن آمدم گوشهايم را گرفتــم و به بازيكنانم گفتم هيچكس در مورد بازي صحبت نكند. من مربي نيستم ولي چون كاپيتان تيم هستم وظيفه دارم تيم را جمع كنم. آنجا به بازيكنان گفتم حرفــي نزنيد چون اين باخت را بايد دور بيندازيم و بايد در بازي با ســياهجامگان نتيجه خوبي بگيريم.»

حسين كعبي درباره بازي هفته دوم مقابل سياهجامگان مشهد و تيم ميثاقيان هم ميگويد: «ما ميزبان هستيم و مقابل هوادارانمــان بــازي ميكنيــم و وقتي هوادار سپيدرود از بازيكن تيمش حمايت ميكند فوتبــال به آدم لــذت ميدهد. سپيدرود پس از 50 ســال به ليگ برتر آمده و فكــر و ذهن ما بايد باالي جدول باشــد. اگر قرار بود بــراي انتهاي جدول به ليــگ برتر ميآمديم همــان بهتر كه نميآمديــم. مطمئــن باشــيد با تالش بازيكنان و زحمــات كادر فني و حمايت مديريت به فكر جايگاهی در باالي جدول هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.