رضاييان: مشکلي براي ميزباني نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهــرام رضاييان مديرعامل باشــگاه پارس جنوبي جم همچنان پيگير شكايت از محمد طيبي است. رضاييان كه ظاهرا نميخواهد تحت هيچ شرايطي از شكايتش كوتاه بيايد، درباره آخرين وضعيت شكايت باشگاه پارس جنوبي جم از محمد طيبي ميگويد: «ما از طيبــي به كميته تعيين وضعيت فيفا شــكايت كردهايــم و اينكه چگونه ITC او براي باشگاه قطري صادر شده در جريان نيستيم و از طرف باشگاه ما نبوده.»

مديرعامل باشــگاه پارس جنوبي در رابطه با اينكه آيا فدراسيون فوتبال ITC او را صادر كرده، ادامه ميدهد: «در جريان اين موضوع نيستيم و ممكن است پس از آنكه ما در مهلت قانوني ITC اين بازيكن را صادر نكردهايم خود باشگاه قطري وارد عمل شده باشــد. ما روي طيبي بهعنوان يكي از ستونهاي تيم حساب كرده بوديم. او كاپيتان تيم ما بود و قرارداد 1/4 ميليارد توماني هم با او بسته بوديم. او در بد زماني پشــت ما را خالي كرد چون بازيكن خوب ديگــر بيرون نمانده بــود و درواقع كار او ناجوانمردانه بود. بــه همين دليل امكان ندارد از شكايت خود از اين بازيكن كوتاه بياييم.»

بهرام رضاييان دربــاره صحبتهاي مجيد جاللــي در مورد شــرايط حضور تيمها در شهر جم و اينكه فكر نميكنيد باشــگاههاي مختلف با توجه بــه امتياز ميزباني ويژهاي كه براي تيم پارس جنوبي جم وجــود دارد به دنبال ذهنيتســازي منفي براي رســانهها، اهالي فوتبال و در نهايت سازمان ليگ برآيند، ميگويد: «اين موضوع درست است اما ما آن را مديريت ميكنيم. ضمن اينكه بحث جاللي مربوط به قضيه هتل و اســتقرار تيم پيكان بوده. قانون ميگويد فاصله هتل محل استقرار تا ورزشگاه محل بازي بايد 120 كيلومتر يا 70 دقيقه باشــد كه يــك هتل در 35 كيلومتري شــهر جم و هتــل ديگري در 60 كيلومتري و در شــهر عســلويه قرار دارد. در حــال حاضــر در كنار مســوول كميته مسابقات ســازمان ليگ هستيم و ايراداتي كه در مورد ورزشــگاه ما گرفته شــد را برطرف كردهايم. در همين راستا چمن آماده شده، كل پرژكتورها را عوض كردهايم، اتاق كنفرانس را بزرگتر كرده و تغييراتي در رختكنها و جايگاه ورزشگاه ايجــاد كردهايم ...و قطعا بازي ما با پيكان در هفته دوم در ورزشگاه خودمان برگزار ميشود نه در بوشــهر.» رضاييان درباره بازي اين تيم در هفته دوم ليگ هم ادامه ميدهد: «بازيكنان ما از بردن گسترش در تبريز مغرور نشدهاند و اگر خودشان باشند پيكان را هم در جم شكست ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.