زبيدي: بعيد است مقابل پيکان بازی كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي زبيدي مهاجــم ريزنقش پارس جنوبي جم كه در بازي با گسترش فوالد دچار مصدوميت شد و به بيرون زمين رفت، ظاهرا به بازي ايــن هفته مقابل پيكان نميرســد. زبيدي كه انگيزه زيــادي براي بازي كردن و گل زدن دارد، در مــورد وضعيتش ميگويد: «در بازي با گســترش فوالد ناگهان از ناحيه همســترينگ دچار درد شدم و از آقاي تارتار خواســتم من را تعويض كند. بعد از آن كمي استراحت داشتم اما هنوز درد دارم. به همين دليل عكس پزشكی دادم تا وضعيتم مشخص شــود. به زودي وضعيت نهاييام مشــخص خواهد شد اما بعيد ميدانم با اين درد بتوانم مقابل پيكان بازي كنم اما اگر كادرفني صالح ديد با تمام توان به ميدان خواهم رفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.