كمالوند اميدوار به بازگشت اسدي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فــراز كمالونــد ســرمربي صنعتنفت آبادان اميدوار اســت مرتضي اسدي مدافع باتجربه تيمش به بازي مقابل ســايپا برسد. صنعتنفت آبادان پنجشــنبه در ورزشــگاه دســتگردي مقابل سايپا قرار خواهد گرفت. بــه همين دليل و با تصميــم فراز كمالوند، زردپوشــان دو روز زودتر بــه تهران آمدند. صنعتنفــت ديروز و امروز در تهران تمرين دارد. تمرينــات اين تيم در ورزشــگاههاي راهآهن و پاس قوامين برگزار ميشــود. در تمرين ديروز هنوز اســدي دور از تيم بود و به صورت اختصاصــي كار ميكرد اما گفته ميشود كادر پزشكي در تالش است تا او را به بازي مقابل سايپا برساند. به نظر ميرسد كمالوند اميد زيادي به بازگشت اسدي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.