كنعانيزادگان: محروميتم تمام شده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدحسين كنعانيزادگاني مدافع سايپا براي هفته دوم آماده است و ميگويد مشكلي بــراي همراهي تيمش نــدارد. كنعانيزادگان در مورد شرايطش براي بازي هفته دوم مقابل صنعتنفت آبادان و اينكه آيا محروميت او تمام شــده يا نه، ميگويد: «طبق چيزي كه كميته انضباطي گفته محروميت من 3 جلسه بود. در هفته دوم فصل گذشــته كه رباط پاره كردم و 2 جلسه از اين محروميتم در هفتههاي سوم و چهارم سپري شد. در هفته پنجم هم قراردادم را فسخ كردم كه يك جلسه از محروميتم باقي مانده بود. اين محروميت در بازي با ســپاهان اعمال شد و طبق چيزي كه خودشان گفتند، مــن براي بــازي هفته دوم مشــكلي ندارم و ميتوانم به ميدان بروم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.