غيبت زهيوي مقابل نفت قطعي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحيــم زهيوي مهاجم فوالد خوزســتان بــازي هفته دوم تيمش مقابل نفت تهران را به دليل مصدوميت از دست داد. فوالد خوزستان كه اين روزها مصدومان زيــادي دارد و از اين بابت متحمل مشكالت زيادي شده، پنجشنبه در ورزشگاه غدير اهواز ميزبان نفت تهران است. پيمان شــيرزادي، امير زليكاني و سينا مريدي مصدومان فوالد قبل از بازي مقابل پرسپوليس بودند كه بعد از بازي، ايوب والي و رحيم زهيوي هم به آنها اضافه شدند تا مصائب فوالد بيش از گذشته شود. البته در مورد زهيوي اما و اگر زياد بود كه بعد از بررسيهاي صورت گرفته و عكس پزشكی از پاي مصدومش، مشخص شده كه او دچار كشــيدگي كشاله شده و نميتواند مقابل نفت بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.