مکوندي: به نتايج گذشته مقابل استقالل دلخوش نيستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اســتقالل خوزستان در چند فصل اخير نتايج نســبتا خوبي مقابل تيم همنام تهرانياش به دست آورده. اين مســاله باعث شــد هواداران اهوازي باز هم اميدوار به كسب امتياز باشــند اما بهروز مكوندي معتقد است نبايد به نتايج گذشــته دلخوش بود: «نميشود به گذشــته فكر كنيم و دلخوش به آن باشيم. اين فصل هم بايد كار كنيم و برنامهريزي داشــته باشيم. بازي مقابل اســتقالل بخصوص در آزادي سخت است اما تمام تالشمان را خواهيم كرد. با تيم خوب و جواني كه داريم به آينده اميد زيادي داريم و اميدوارم مقابل استقالل هم بازي بهتري نسبت به بازي قبل داشته باشــيم.» مكوندي با اشاره به شكست استقالل مقابل صنعتنفت ميگويد: «استقالل شرايط سختي داشت و عليرضا منصوريان خيلي از بازيكنانش را در اختيار نداشت. با اين حال استقالل هميشه استقالل است و ميدانيم آنها براي جبران نتيجه هفته اول خود، در حال آماده شدن هستند تا مقابل ما به پيروزي برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.