مومني: مشکلي براي ميزباني بازي با سياهجامگان نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي از مشكالتي كه اين هفته وجود دارد بحث ميزباني سپيدرود در ورزشگاه عضدي رشت است. شهاب مومني مديرعامل باشگاه سپيدرود رشت درباره اين مساله ميگويد: «فتاحي چند روز پيش به رشت سفر كرد و از ورزشگاه عضدي بازديد كرد. در اين بازديد ايرادهايي هم گرفته شد كه در حال برطرف كردن آنها هستيم. به طور كلي مشــكلي براي ميزباني بازي با سياهجامگان نداريم. با كمكهايي كه استاندار گيالن انجام داده، 9 ميليارد تومان بودجه براي تجهيز و بازســازي ورزشگاههاي عضدي، سردار جنگل و تختي انزلي در نظر گرفته شده كه همه اين استاديومها زير نظر پيمانكار در حال بازسازي هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.