مفتخر: فصل گذشته از داوري ضربه خورديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تــا امروز كــه هيچ اتفاقــي رخ نداده و طلبكاران همچنان منتظرند تا خريداري كه اين روزها پاســخگو هم نيست پيدايش شود و پــول شــان را بدهند. حاال اگر مســووالن فدراسيون سر حرف شان بايستند بايد منتظر بــود كه تا فردا و قبل از بازي با فوالد رضايت طلبكاران جلب شود. در غير اين صورت آنها اجازه بازي نخواهند داشــت. هرچند ســابقه نشــان داده كه بــاز هم با پــادر ميانيهاي معمــول نفت مقابل فوالد هــم بازي خواهد كرد. ظاهرا مهم اين اســت كه اين تيم بازي كند حاال طلبكاران اين همه صبركردهاند باز هم منتظر بمانند.

روز گذشته وزارت نفت با صدور اعالميه يكبار براي هميشــه خيال همه طلبكاران را راحت كــرد تا ديگر براي اين منظور ســراغ وزارت نفــت نرونــد. در ايــن اعالميه آمده: «باشــگاه ورزشي نفت در تاريخ 95/4/8 پس از طي مراحل قانوني به شركت بهنام پيشرو كيش واگذار گرديده و از همان تاريخ باشگاه در اختيار اين شــركت قــرار گرفته و عزل و نصب مديران نيز توســط آن باشگاه صورت گرفته اســت. در قرارداد فروش باشــگاه به صراحت آمده است كه پرداخت ديون باشگاه و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي كال به عهده خريدار (شــركت بهنام پيشرو كيش) است و اين شركت متعهد است كه نام باشگاه را تغيير و از عنوان «نفت» اســتفاده نكند. با توجه به واگذاري ۰۰۱ درصد ســهام باشگاه نفت تهران، شركت ملي نفت ايران هيچگونه مسووليتي در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي نداشته و خريدار باشگاه ضمن تعهد در قبال سهامداران باشگاه در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار نيز متعهد و مسوول است.»

حــاال وقتــي وزارت به ايــن صراحت موضعش را مشــخص كرده و شركت مذكور را بهعنوان مالك تيم مســوول پاســخگويي ميدانــد پس چرا هيچ اتفاقي نميافتد؟ چرا فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ تا اين اندازه مماشات ميكنند؟ اگر نفت مجوز بازي دارد چرا با صدور يك بيانيه از طرف فدراســيون به اين غائله خاتمه داده نميشــود تا خيال باشــگاه نفت و طلبكارانش راحت شــود اما بي دليل نيســت كه مالك باشــگاه نام تيم را عــوض نكرده يا نتوانســته كه تغيير دهد. سهيل مهدي مســوول كميته فني و توسعه ســازمان ليگ در اين بــاره ميگويد: «اين مســائل بستگي به اين دارد كه در زمان نقل و انتقال اين باشــگاه به بخش خصوصي چه اســنادي در وزارت نفت ثبت شــده باشد و بايد ديد كه آيا خريدار براي نام باشــگاه به وزارت نفت تعهد داده يا نه. اگر اين باشــگاه بهعنوان شــركت خصوصي به صورت تجاري ثبت شده باشد آن وقت وزارت نفت ميتواند براي اســتفاده از نــام نفت و دفــاع از حق معنوي خود حتي شكايت هم انجام دهد اما همانطور كه گفتم بايد ديد چه اسناد حقوقي در اين خصوص ثبت شــده است. يك تغيير

سعيد مفتخر سرمربي تيم فوتبال ايرانجوان بوشهر در خصوص آخرين وضعيت تيمش تا قبل از شــروع فصل جديد ليــگ يك ميگويد: «با توجه به تحوالت مديريتي در تيم يك هفته اســت كه شــروع كردهايم به تمرين كردن، 2 روز آزمايشگيري داشــتيم و بعد از آن از هفته گذشــته به تهران سفر كرديم و خدا را شكر تا به امروز اردوي خوبي را پشت سر گذاشتيم. به علت گرماي شديد بوشهر نتوانســتيم در شهر خودمان اردوي خوبي برگزار كنيم. در تهران شــرايط خوب اســت، بايد آمادگي بدنــي تيم را باال ببريم. از لحاظ تاكتيكي بايد بيشــتر تالش كنيم تا آماده شــويم و مقابل نساجي مازنــدران در هفته اول ليگ يــك به ميدان برويم. خدا را شــكر بازيكنان خوبي را جذب كرديم. ســعي كرديم تركيبي از بازيكنان بومي و غيربومي و همچنين بازيكنان باتجربه و جوان را كنار هم در تركيب داشته باشيم. تاكيد مديريت تيم استفاده از بازيكنان جوان است. ما بايد با برنامهريزي و با هدفي كه داريم، سعي كنيم دل هواداران را شاد كنيم تا بتوانيم در ليگ يك موفق ظاهر شــويم. نســبت به تيمهاي حاضر در ليگ يك دير شروع كرديم، كار بدني انجام نداديم و احســاس ميكنم نسبت به تيمهاي ديگر عقب هستيم. بايد كم كم به تيم فشــار بياوريم تا در كوران مسابقات به مشكل نخوريم و اميدواريم حداقل به آمادگي نسبي برسيم تا در ليگ يك موفق ظاهر شويم.» آنها در هفته اول به مصاف نســاجي ميروند: «بازي اول هميشه سخت بوده و ما اميدواريم بتوانيم مقابل نســاجي مازندران نتيجه خوبي بگيريم. با توجه به اينكه كار بســيار ســختي داريم. به نظرم ليگ يك نســبت به سال قبل ليگ خوبي خواهد شــد. همه تيمها مدعي هستند و اميدوارم سازمان ليگ با برنامهريزيهاي خوبي كه مثل سال گذشته داشته است، امسال هم ادامه بدهد تا ليگ پويايي داشــته باشــيم. ما زمان را از دست داديم ولي تالش ميكنيم جزو تيمهاي باالنشين جدول باشيم. فقط اميدوارم داوري هم سال خوبي را پيش رو داشــته باشــد، ما سال گذشته متاســفانه از داوري ضربه خورديم كه البته اشتباهات داوري هم جزيی از فوتبال است.» بر تغيير نام اين باشگاه باشد بايد با طلبكاران يا تسويهحســاب صورت بگيرد يا اينكه صلح برقرار شــود آنوقت طبق قانون فوتبال، نام اين باشــگاه ميتواند تغيير كنــد. بهعنوان متولي امر فوتبــال اين قانون وجود دارد كه در صورتي كه تسويهحســاب صورت بگيرد تغيير نام انجام خواهد شــد.» فدراســيون فوتبــال اگرچه وظيفــهاي در قبال پرداخت بدهيهاي تيم نفت ندارد اما بهعنوان متولي فوتبال ميتواند مانع فعاليتهاي باشگاه نفت

حاتمي: بد موقعي به پرسپوليس خورديم تراكتورســازيدر آمــادهشــود:«متاســفانه هفتــهدومليگبرترفوتبال بدزمانــيبهپرســپوليس ايران،بهمصافپرسپوليس ميخوريــم.درايــنبازي ميرود.سرخپوشانتبريزي تعــداديازبازيكنانمانرا درهفتهاولباوجودعملكرد نداريمودرمسابقهقبليدو خوبيكهمقابلاســتقالل روزماندهبهشــروعمسابقه خوزســتانداشــتند،در 4نفرمحرومشدند.درهيچ كســبنتيجهناموفقعمل كــدامازبازيهــاياخيربا كردند.فرزادحاتميمهاجم تيمكاملبــهميداننرفتيم تراكتورســازيباتاييداين البتهبــااينوجــودچيزي ادعاميگويد:«متاســفانهبا ازحريــفكمنداريــم.مااز وجود انجام بازي خوب مقابل اســتقالل خوزستان امتياز هوادارانمان بهره ميبريم و آنها ميتوانند روز نتيجــه را واگذار كرديم. با وجــود وضعيت بد چمن بازي به جوانان تيم روحيــه بدهند. فراموش نكنيد ورزشــگاه و گرماي هوا مالك تــوپ و ميدان بوديم پرسپوليس هم تيم قهرمان سال قبل است. اميدوارم اما به خاطــر دوندگي زياد در مقابــل دروازه انرژي بازي خوبي از آب در بيايد اما اي كاش در هفته دوم به زدن ضربات آخر را نداشــتيم و كمي بيدقت ظاهر پرسپوليس نميخورديم. در اين بازي هم مثل تمام ميشــديم. متاســفانه در دقيقه آخر هم روي يك مســابقات همه تالشــم را ميكنم تا براي تيم مثمر ضربه ايستگاهي گل خورديم و بازنده شديم. قسمت ثمر باشــم. هفته به هفته وضعيت تيم بهتر خواهد نبــود در اين بازي برنده شــويم كــه البته خودمان شــد. البته گل زدن من مهم نيســت. مهم كســب هم مقصر بوديم.» اين تيم بــا همه كمبودهايي كه پيروزي است و اميدوارم بتوانيم با حمايت هواداران به لحاظ بازيكن دارد بايد براي بازي با پرســپوليس تراكتورسازي، پرسپوليس را شكست دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.