مظاهري:توجهيبه4گلخوردهگسترشنداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسووالن باشگاه ذوبآهن تمايل داشتند كه در فصل جديد ميزباني خود را از حريفان در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان انجام بدهنــد و مذاكراتي هم با مسووالن اين ورزشــگاه داشتند اما به دليل اينكه ورزشــگاه نقش جهان براي هر بازي از ذوبآهن درخواســت ۰۰۱ ميليــون تومان كرد، مســووالن ذوبآهــن از حضور در اين ورزشــگاه تقريبا منصرف شــدهاند. ذوبآهن اگر بخواهد در نقش جهان بازي كند، براي 5۱ بــازي در ليگ برتر و 2 يا 3 بازي در جام حذفــي رقمي در حدود 2 ميليارد تومان بايد بپردازد كه هزينه سنگيني براي تيم فوتبال اين باشگاه ميشود.

رشــيد مظاهــري دروازهبــان تيم فوتبال ذوبآهن اصفهــان اميد زيادي بــه حضور در جام جهاني دارد به همين دليل قــرار گرفتن در جمع 3 دروازهبان برتــر فصل گذشــته فوتبــال را به فال نيك ميگيــرد. او در اين باره ميگويد: «خوشــحالم كه در جمع برترينها قرار داشتم. با حضور اين همه دروازهبان خوب در فوتبال ايران، قــرار گرفتن در جمع 3 دروازهبان برتر يك ركورد محســوب ميشــود كه در فوتبال ايــران ميماند. از كارشناســاني كه به من رأي دادهاند تشــكر ميكنم. اين نتيجه تالش خودم در فصل گذشته اســت و شرايط خوبي كه با تيم ذوبآهن در فوتبال داشتيم.» اما او در اين مراسم حضور نداشت شايد ميدانســت كه بهعنوان نفر اول انتخاب نميشــود: «هر بازيكني دوست داشت در اين مراســم حضور داشته باشد، من هم از اين قاعده مســتثني نيســتم اما اگر ميخواســتم در اين مراسم شركت كنم، يكي دو جلســه تمرينم را از دست مــيدادم، آنهم در فصلي كه منتهي به جام جهاني است، بنابر اين ترجيح دادم در تمرينات ذوبآهن بمانم تا به مراسم بيايم. ساسان انصاري هم براي حضور در مراســم برترينها مجبور شد يك جلسه تمرين خود را از دست بدهد. با اين حال از فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ براي برگزاري چنين مراســم مناسبي تشكر ميكنم.» آنها هفته گذشــته يك امتياز از سياه جامگان در مشهد گرفتند و اين هفته ميزبان گســترش فوالد هســتند: «هيچ كاري به نتيجــه باخت 4 بر يك ايــن تيم در هفته گذشــته نداريم، اين تيم يكي از تيمهاي قابل احترام فوتبال ايران اســت و با تمام قدرت مقابل اين تيم حاضــر ميشــويم. تمرينات خوبي را زيرنظــر كادر فنــي انجــام ميدهيم و در مشــهد اگــر خوششــانس بوديم ميتوانستيم 3 امتياز را از سياهجامگان بگيريم و با پيروزي به اصفهان بياييم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.