ابراهيم مرادي: بازي در برق جديد افتخار بزرگي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ابراهيم مرادی، مدافع آخر فصل گذشته پرسپوليس شيراز كه اكنون بازيكن تيم برق جديد شيراز است درباره اين انتقال ميگويد: «خوشحالم كه توانستم نظر مساعد آقای مهابادی را جلب كنم. افتخار بزرگی است كه ميتوانم در تيم برق جديد و زير نظر ايشــان كار كنم و اميدوارم در مسابقات ليگ دســته اول بدرخشم.» مرادي ادامه داد: «تيم ســابقم پرسپوليس شيراز نقش زيادي در موفقيتم داشــت. در اين تيم بيشترين بها و فرصت به من داده شــد، ضمن اينكه همه بازيكنان بزرگساالن اين تيم جوانان و اميد بودند و همين مســاله باعث رشد و پيشرفت من و بقيه بازيكنان شد. از اين تيم بازيكنان بزرگی از جمله ايوب كالنتری، سيامك كوهنورد، سيد محمدرضا حسينی، سعيد زارع و خيليهاي ديگر به فوتبال ايران معرفی شدهاند و اميدوارم من نيز بتوانم در ادامه جا پای آنان بگذارم.» مرادي در پايان حرفهايش چنين گفت: «تشــكر ميكنم از تمام كســاني كه براي من زحمت كشيدند بخصوص آقاي حسيني پنــاه و همچنين آقاي مهابادي و كادر خوب ايشــان كه به من اعتماد كردند. اميدوارم بتوانم با بازيهاي خوب جواب اعتماد ايشان را بدهم.»

اميــر قلعهنويــي بــراي بــازي با گســترش فــوالد تبريــز تعــدادي از بازيكنانــش را به دليــل مصدوميت در اختيار ندارد. مهــدي مهديپور بازيكن تيم فوتبال ذوبآهن به دليل مصدوميت در بازي با گســترش فــوالد تبريز غايب خواهد بود. تيم ذوبآهن 3 مصدوم ديگر دارد كه وضعيت آنها براي حضور در هفته دوم ليگ برتر مشــخص نيســت. محمد ســتاري، مهران درخشــانمهر و قاسم حداديفر 3 مصدومي هســتند كه كادر پزشــكي ذوبآهن تالش ميكند آنها را به بازي با گســترش فوالد تبريز برساند. البته به نظر ميرسد مصدوميت حدادي فر به حدي اســت كه سرمربي ذوبآهن ريسك نكرده و تا حد امكان از اين بازيكن استفاده نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.