ركورد شگفتانگيز تيموريان در فوتبال ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آندرانيك تيموريــان با عقد قراردادي يكساله به تيم فوتبال گسترش فوالد تبريز پيوست تا ليگ هفدهم را با اين تيم تبريزي تجربه كند. گسترش فوالد هفتمين تيم از ليگ برتر، ســومين تيم تبريزي، هشتمين تيم ايراني و سيزدهمين تيم باشگاهي است كــه آندرانيك تيموريان بــا پيراهن آن به ميدان ميرود تا از اين حيث به يك ركورد جالب توجه برسد.

اين بازيكن ابتداي ليگ شــانزدهم به تيم ماشينســازي پيوســت تا گرانترين بازيكن تاريخ اين باشــگاه باشد و در حالي كه نيمفصل به اميد بازگشت به استقالل با هر زحمت و قيمتي كه شــد رضايتنامهاش را از اين باشــگاه دريافت كرد، با محروميت اســتقالل از نقل و انتقاالت مواجه شد و به ناچــار پيراهن تيم نفت تهران را بر تن كرد و با اين تيم به قهرماني جام حذفي رسيد.

به احتمال زياد اين آخرين جامي بود كه آنــدو بهعنوان بازيكن باالي ســر برد. تيموريــان در دو فصل اخيــر هر نيمفصل پيراهن يك تيم را بر تن داشته است و اگر با همين روند پيش برود ممكن اســت در نيمفصل از گسترش جدا شود.

اين بازيكن باتجربه و كهنه كار فوتبال كشورمان تاكنون براي 8 تيم باشگاهي در ايران و 5 تيم باشــگاهي در خارج از ايران بازي كرده است.

او پيراهــن 3 تيم انگليســی و 2 تيم قطــري را بر تن كرده اســت. تيموريان در ايران تنها در شــهرهاي تهران، مشــهد و تبريز فوتبال بازي كرده است و در تيمهاي اســتقالل و تراكتورســازي بيشــتر از يك مقطع بازي كرده است.

در حالــي كــه چهــار تيــم تبريزي تراكتورسازي، ماشينسازي، گسترش فوالد و شــهرداري تبريز ســابقه حضور در ليگ برتر را دارند، اين بازيكن براي ســه تيم از اين چهار تيم بازي كرده است و تنها براي تيم شهرداري تبريز در ليگ برتر توپ نزده است.

تيموريــان تاكنون 2۶۱ بــار در ليگ برتر به ميــدان رفته كه در اين ميان با ۱۶ بازي با پيراهن اســتقالل بيشــترين بازي را براي ايــن تيم انجــام داده و با 4 بازي براي ســايپا كمترين بازي را براي اين تيم داشته اســت. وي در اين 2۶۱ بازي 9 بار موفق به گلزني شــده اســت كه با زدن 4 گل بــا پيراهن تراكتورســازي بيشــترين گلهاي خــود را بــراي اين تيــم به ثمر رسانده است.

آندرانيك تيموريان با داشــتن سابقه بازي در يك تيم از مشــهد (با احتســاب گســترش فوالد) 3 تيــم از تبريز و 4 تيم از تهــران مجموعا در 8 تيم تهراني، 3 تيم انگليســی و 2 تيم قطري و با برتن كردن پيراهن 3۱ تيم باشگاهي داراي يك ركورد جالب در اين زمينه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.